วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (EDKKUJ)
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการจดการเรยนรแบบเดกนกวจยทมตอการคดวเคราะหของเดกปฐมวย THE EFFECTS OF CHILDREN AS RESEARCHERS LEARNING MANAGEMENT ON PRESCHOOL CHILDREN’S ANALYTICAL THINKING Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy