บทประมวลและสังเคราะห์วิทยานิพนธ์กลุ่มหัวข้อวิจัย : เศรษฐกิจพอเพียงกับกระแสโลกาภิวัฒน์ เรื่อง “การนำแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

Main Article Content

ลัดดา ศิลาน้อย

บทคัดย่อ

วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2551 คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความปริทัศน์ (Review Article)