วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (EDKKUJ)
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บทประมวลและสังเคราะห์วิทยานิพนธ์กลุ่มหัวข้อวิจัย : เศรษฐกิจพอเพียงกับกระแสโลกาภิวัฒน์ เรื่อง “การนำแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน” Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล