แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ KWL-Plus ที่ใช้อภิปัญญาเป็นฐานเพื่อพัฒนาการคิดอภิปัญญาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน: ความท้าทายสำหรับครูคอมพิวเตอร์

Main Article Content

จิรัฐิติกาล พิมพ์วิชัย
ขวัญชัย จันทร์แดง

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้เขียนขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์วรรณกรรมเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การคิดอภิปัญญา และเทคนิคการสอนแบบ KWL-Plus เพื่อพัฒนาแนวทางทางการจัดการเรียนรู้แบบ KWL-Plus ที่ใช้อภิปัญญาเป็นฐานเพื่อพัฒนาการคิดอภิปัญญาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน ผู้เขียนได้วิเคราะห์วรรณกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอภิปัญญาและสามารถสังเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบอภิปัญญาเป็นฐาน 1) สร้างความสนใจในการเรียนรู้ 2) วางแผนการเรียนรู้ 3) กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 4) ดำเนินการเรียนรู้ 5) กำกับและควบคุมการเรียนรู้ 6) อธิบายและลงข้อสรุปจากการเรียนรู้ 7) ประเมินการคิดและการเรียนรู้ และ 8) ขยายการเรียนรู้ ซึ่งขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบอภิปัญญาเป็นฐานสามารถบูรณาการได้เป็นอย่างดีกับเทคนิคการสอนแบบ KWL-Plus อันประกอบด้วย K (รู้อะไรมาแล้ว - What you Know) W (อยากรู้อะไรเพิ่มเติม - What you want to know) L (เมื่อเรียนแล้วได้เรียนรู้อะไรบ้าง - What you have Learned) และ Plus (สรุปความรู้ผ่านแผนผังความคิด) ในตอนท้ายของบทความนี้ผู้เขียนนำเสนอตัวอย่างการประยุกต์แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ KWL-Plus ที่ใช้อภิปัญญาเป็นฐานเพื่อพัฒนาการคิดอภิปัญญาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนในวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การจัดตำแหน่งข้อความ ในวิชาการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML        


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความเทคนิค (Technical Article)
Author Biography

ขวัญชัย จันทร์แดง, โรงเรียนศรีรัตนวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

References

จตุรงค์ เลิศชูวงศา. (2559). การใช้การเรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

เฉลิมลาภ ทองอาจ. (2558). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการเขียนโดยใช้ทฤษฎีกระบวนการเขียนเชิงปัญญาร่วมกับกลยุทธ์พุทธิปัญญาและอภิปัญญาเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนรายงานการวิจัยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ. (2561). ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วยยุทธศาสตร์สะท้อนอภิปัญญาร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน: กรณีศึกษารายวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา และวิทยาศาสตร์. วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, 5(1), 11-24.

ไทยทริบูน. (2561). พัฒนาทักษะ 3R8C สู่ผู้นำเชิงนวัตกรรมรองรับ Thailand 4.0. ค้นเมื่อ 2 เมษายน 2564, จาก http://thaitribune.org/contents/detail/305?content_id=33074&rand=1533432729

นิตยสาร School in focus. (2556). การเรียนรู้แนวใหม่ในศตวรรษที่ 21. ค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2564, จาก http://anongswu502.blogspot.com/

บรรพตี แดนขนบ. (2557). ผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ KWL-Plus ที่มีต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงคิดวิเคราะห์ และความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร, 6(16), 113-121.

พัทธนันท์ รชตะไพโรจน์. (2559). การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนเอกชน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น.

ภัทรนันท์ ศรอินทร์. (2560). การศึกษาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ KWL-Plus. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น.

วันวิดา กิจเจา. (2557). การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับ เทคนิค KWL Plus. Veridian E-Journal, มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 8(2), 1036-1044.

ศราวุธ เกิดสุวรรณ. (2558). การใช้อภิปัญญาพัฒนาความสามารถในการกำกับตนเองของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชวชีพชั้นปีที่ 2. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. (2559). แนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. ค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2564, จาก https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2016/09/20160908101755_51855.pdf

อภิปัญญา” การรู้คิด (MetaCognition) หลักสูตรเรียนไปไม่ลอก-โตไปไม่โกง. (2556). ค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2564, จาก http://oknation.nationtv.tv/blog/nn1234/2013/08/16/entry-1

Beyer, B. K. (1987). Practical strategies for the teaching of thinking. Boston, MA: Allyn and Bacon.

O’Malley, J. M., & Chamot, A. U. (1990). Learning strategies in second language acquisition. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Oxford, R. (1990). Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know. New York: Newbury House Publishers.

Paris, S. F. (1983). Becoming a strategic reader. Contemporary Educational Phychology, 8(3), 293-316.