การพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาระงานเป็นฐาน

Main Article Content

กาญจนา ต้นโพธิ์
นันทพร ศรจิตติ

บทคัดย่อ

แนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาระงานเป็นฐาน (Task - Based Learning) เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางภาษาผ่านการทำงานหรือภาระงานที่ได้รับมอบหมาย โดยรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มศว 111 เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ได้นำแนวคิดการจัดการเรียนรู้นี้มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยออกแบบเป็น “กิจกรรมบูรณาการความรู้ทักษะภาษาไทยเพื่อสื่อสาร” ซึ่งเป็นกิจกรรมกลุ่มที่มอบหมายงานให้ผู้เรียนสร้างผลงานสร้างสรรค์ (Creative task) รูปแบบสารคดีสั้นที่ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนมาบูรณาการร่วมกัน มี 3 ขั้นตอน คือ  1. ขั้นเตรียมปฏิบัติงาน 2. ขั้นระหว่างปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ ขั้นปฏิบัติงานที่ต้องมีการแก้ปัญหา การร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่วนตัว การสร้างสรรค์ ขั้นวางแผนปฏิบัติงาน และขั้นรายงาน 3. ขั้นหลังปฏิบัติงาน ประกอบด้วย การวิเคราะห์ภาษา การฝึกใช้ภาษาและการติดตามผล การจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาระงานเป็นฐาน (Task Based Learning) ช่วยพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เพราะผู้เรียนได้ฝึกการใช้ภาษาทั้งบทบาทผู้รับสารและส่งสาร กล้าที่จะใช้ภาษาในการสื่อสารเพื่อปฏิบัติงาน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น สิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างบรรยากาศและพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความเทคนิค (Technical Article)

References

กุลยา ตันติผลาชีวะ. (2551). รูปแบบการเรียนการสอนปฐมวัยศึกษา. กรุงเทพฯ: เบรน-เบส บุ๊คส์.

ณัฐกิตติ์ นาทา. (2561). การจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาระงานเป็นฐาน: แนวคิดเพื่อการพัฒนาทักษะทางภาษาไทย. วารสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 38(5), 182-202.

Byrne, D. (1991). Teaching Writing Skills. 5th ed. Cambridge: Cambridge University Press.

Willis, J. (1996). A framework for task-based learning. London: Longman.

Willis, J., & Willis, D. (1996). Challenge and Change in Language Teaching. Oxford: The Bath Press.