กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความสามารถของสมองในการบริหารจัดการชีวิตของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503)

Main Article Content

กชกร ศรีสังข์
เรชา ชูสุวรรณ
สุวลัย มหากันธา

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความสามารถของสมองในการบริหารจัดการชีวิตของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญคือ ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน    1 ท่าน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จำนวน 1 ท่าน ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานนิเทศการศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 ท่าน ครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการปฐมวัย จำนวน 1 ท่าน และครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัย จำนวน 6 ท่าน รวมทั้งสิ้น 10 ท่าน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม และแบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา


            ผลการวิจัยสรุปกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความสามารถของสมองในการบริหารจัดการชีวิตของเด็กปฐมวัยได้ดังนี้ 1) การมีส่วนร่วมศึกษาข้อมูลพื้นฐานวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบัน กำหนดความต้องการของการใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม และการมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน 2) การมีส่วนร่วมปฏิบัติตามแผน ประกอบไปด้วยการมีส่วนร่วมในการสร้างประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะ EF ด้านความจำเพื่อใช้งาน ด้านการใส่ใจจดจ่อในสิ่งที่ทำ ด้านการยั้งคิดไตร่ตรอง ด้านการควบคุมอารมณ์ และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนร่วมที่อยู่ในฐานะผู้อำนวยการ และผู้ทรงคุณวุฒิ 3) การมีส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผล ประกอบไปด้วย (1) การสะท้อนผลการพัฒนาทักษะ EF ให้กับเด็กปฐมวัย (2) ผลการใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย แบ่งออกเป็น 3 ด้านคือ ด้านการบริหาร ด้านครู และด้านเด็กปฐมวัย 3) ข้อจำกัด และอุปสรรค 4) สิ่งที่ควรปรับปรุงเพื่อพัฒนากระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการบริหาร ด้านครู และด้านการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)
Author Biography

กชกร ศรีสังข์, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

References

จิระพร ชะโน. (2562). การคิดเชิงบริหารกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย. วรสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 13(1),1-7.

ชาย โพธิสิตา. (2556). ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยคุณภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล. (2560). การประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร (EF) ในเด็กปฐมวัย. ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวรศาสตร์ครั้งที่ 29. กรุงเทพฯ: สถาบันชีววิยาศาสตร์โมเลกุลมหาวิทยาลัยมหิดล.

บุญชม ศรีสะอาด และ สุริทอง ศรีสะอาด. (2552). การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.

ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์. (2561). เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ EF. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

ปาริชาติ วลัยเสถียร, สหัทยา วิเศษ, จันทนา เบญจทรัพย์, ชลกาญจน์ ฮาซันนารี และ พระมหาสุทิตย์ อบอุ่น. (2543). กระบวนการและเทคนิคการทำงานของนักพัฒนา. กรุงเทพฯ: อุษาการพิมพ์.

มณีรัตน์ บุญเต็ม และ ประชุม รอดประเสริฐ. (2557). รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยองค์คณะบุคคลในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาภาคใต้ตอนล่าง. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย, 4(1), 102-111.

ราชบัณฑิตสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: นานมีบุคส์พับลิเคชั่นส์.

วิโรจน์ ผลแย้ม และ ศักดา สถาพรวจนา. (2557). การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย, 4(1), 171-184.

วีระศักดิ์ ชลไชยะ. (2559). พัฒนาทักษะ EF ตั้งแต่ปฐมวัย...รากฐานของการพัฒนาประเทศในยุค Thailand 4.0. กรุงเทพฯ: บียอนด์เอ็นเทอร์ไพรซ์.

ศรัณย์ เจียระไน, พิมพา ม่วงศิริธรรม และ อัศวิน มณีอินทร์. (2558). รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถาบันอุดมศึกษา. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 16(2), 44-54.

สถาบันอาร์แอลจี. (มิถุนายน 2558). เด็กติดยาและเสพติดสิ่งอื่นเหตุเพราะบกพร่อง EF. ModernMom FOCUS, 1(5), 4-5.

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

สิริยากร กองทอง. (2559). กลยุทธ์การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มุ่งเน้นแนวคิดการทำงานทางสมองด้านการบริหารจัดการ. (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฏีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).

สุภาวดี หาญเมธี. (2558). EF ภูมิคุ้มกันชีวิตและป้องกันยาเสพติด. กรุงเทพฯ: บริษัทพิมพ์ดี.

สุภาวดี หาญเมธี, ธิดา พิทักษ์สินสุข และ ภาวนา อร่ามฤทธิ์. (2561). คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF Executive Functions สำหรับครูปฐมวัย. กรุงเทพฯ: มติชน.

อโณทัย สุขเจริญโกศล. (2562). EF ทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21. วรสารการศึกษาไทย, 16(148), 24-2.