การพัฒนาระบบการเสริมสร้างภาวะผู้นำครูในวิทยาลัยครู แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Main Article Content

โพทอง พงสงคาม
เสาวนี สิริสุขศิลป์
เพ็ญณี แนรอท

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบการเสริมสร้างภาวะผู้นำของครูในวิทยาลัยครู และ 2) ศึกษาผลการใช้ระบบการเสริมสร้างภาวะผู้นำของครูในวิทยาลัยครูแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว งานวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 : การพัฒนาระบบการเสริมสร้างภาวะผู้นำของครูในวิทยาลัยครู กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสังเคราะห์เอกสาร และแบบประเมินค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระยะที่ 2 : การศึกษาผลการใช้ระบบการเสริมสร้างภาวะผู้นำของครู กลุ่มเป้าหมายมีจำนวนทั้งหมด 29  คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า


          1) ระบบเสริมสร้างภาวะผู้นำของครูประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ประกอบด้วย 7 ตัวชี้วัด 2) ด้านกระบวนการ (Process) ประกอบด้วย 19 ตัวชี้วัด 3) ด้านผลผลิต (Output) ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด และ 4) ด้านข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด ผลการยืนยันความเหมาะสมของระบบตามองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน และคู่มือการพัฒนาระบบทั้ง 4 ตอน พบว่า ระบบและคู่มือมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้านและทุกตอน


          2) ผลการใช้ระบบเสริมสร้างภาวะผู้นำของครูในวิทยาลัยครู พบว่า ครูทั้ง 14 คนได้รับการส่งเสริมให้มีภาวะผู้นำตามองค์ประกอบทั้ง 6 ด้านสูงขึ้น (ก่อนการใช้ระบบฯ มีค่าเฉลี่ย 3.66 และ หลังการใช้ระบบฯ มีค่าเฉลี่ย 4.01) และผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อระบบตามองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน และต่อระบบจำแนกตามมาตรฐานการประเมินทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน และระบบได้รับการปรับปรุงให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)

References

กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา. (2010). มาตรฐานของครูลาว. นครหลวงเวียงจัน: เอกพลการพิมพ์.

กฤตฏ์ ชมภูวิเศษ. (2559). การพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย สำหรับคณะวิชาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

กฤษฎา กัลปดี. (2559). การพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานทางวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

เฉลียว บุรีภักดี. (2552). การบริหารการศึกษาตามแนวคิดเชิงระบบ : คู่มือการจัดการศึกษา 0511902: Application of System Theory in Education Administration and Development1. มหาสารคาม: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ชัยรัตน์ หลายวัชระกุล. (2547). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างภาวะผู้นำทางการเรียนการสอนสำหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ณัฐพงศ์ ทับสุลิ. (2559). การพัฒนาระบบการนิเทศภายในโดยใช้ทีมงานเป็นฐาน สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

อาภารัตน์ ราชพัฒน์. (2554). การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำครูในสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน.วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

Avolio, B. J. (1999). Full Leadership Development: Building the Vital Forces in Organizations. Thousand Oaks, CA: SAGE Publication.

Bonduris, J. (2011). Who's Leading Now: A Case Study of Teacher Leadership. Doctoral dissertation, Mills College.

Deming, D. (2009). Early childhood intervention and life-cycle skill development: Evidence from Head Start. American Economic Journal: Applied Economics, 1(3), 11-106.

Feeney, E. J. (2009). Taking look at a school’s leadership capacity: The role and function of high school department chairs. Clearing House: A Journal of Educational Strategies, 82(5), 212-219.

Feiler, R., Heritage, M., & Gallimore, R. (2000). Teachers leading teachers. Educational Leadership, 57(7), 66 – 69.

Frost, D., & Durrant, J. (2003). Teacher leadership: Rationale, strategy, and impact. School Leadership & Management, 23(2), 173–186.

Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (2013). Educational Administration: Theory Research and Practice. 9th ed. New York, NY: McGraw-Hill.

Katzenmeyer, M., & Moller, G. (2009). Awakening the Sleeping Giant: Helping Teacher Leaders Develop as Leaders. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.

Killion, J., et al. (2016). A System Approach to Elevating Teacher Leadership. Oxford, OH: Learning Forward.

Landeau, R. J., Vandorn, D., & Freeley, M. (2009). Sharing hats. Educational Leadership, 67(2), 57-60.

Lunengberg, F. C., & Orstein, A. C. (2012). Educational Administration Concept and Practices. 6th ed. New York, NY: Cengage Learning.

Margolis, J., & Huggins, K. (2012). Distributed but undefined: New teacher leader roles to change schools. Journal of School Leadership, 22(5), 953-981.

Miller, L. (1992). Teacher Leadership in a Renewing School. In C. Livingston (Ed.), Teacher as leaders: Evolving roles (pp. 115-130). Washington, DC: National Education Association.

Suranna, K. J., & Moss, D. M. (2002). Exploring Teacher Leadership in The Context of Teacher Preparation. Paper presented at the annual meeting of the Educational Research Association, New Orlean, LA.

Troen, V., & Boles, K. (1992). Leadership from the Classroom: Women Teachers as the Key to School Reform. Paper Presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, San Francisco, CA, April 1992.

Most read articles by the same author(s)