สุนทรียแสวงหา: วิธีใหม่ในการเสริมพลังชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ผู้แต่ง

  • พิทักษ์ โสตถยาคม สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ดุษฎี โยเหลา สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ

บทคัดย่อไม่สมบูรณ์

Downloads

Download data is not yet available.

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบ นโยบาย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการอบรม PLC. ค้นเมื่อ 20 ธันวาคม 2560, จาก https: //goo.gl/5G446b

เกตุฤดี ราชไชยา. (2547). การสืบสอบแบบชื่นชมด้านการจัดโอกาสการเรียนรู้ของพ่อแม่สำหรับผู้เรียน: รูปแบบ เสนอแนะจากการปฏิบัติที่ดีที่สุดของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์. (2551). สุนทรียสาธก: เรื่องเล่ากับการรื้อถอนมายาคติบริการปฐมภูมิ. หมออนามัย.
ค้นเมื่อ 11 มกราคม 2557, จาก http: //goo.gl/6QuPlC

ญาณี นาแถมพลอย. (2555). ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บนสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการสืบสอบแบบ ชื่นชมจากกรณีตัวอย่างที่มีต่อการคิดขั้นสูงสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3: การวิเคราะห์ เครือข่ายสังคมออนไลน์. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ดวงเดือน พันธุมนาวิน. (2545). ลักษณะการวิจัยทางจิตพฤติกรรมศาสตร์ที่สามารถชี้นำการพัฒนาบุคคลอย่าง ครบวงจร. วารสารวิธีวิทยาการวิจัย. 15 (2): 133.

ดุษฎี โยเหลา. (2557). Appreciative Inquiry. กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินท รวิโรฒ.

ทิศนา แขมมณี และคณะ. (2547). รายงานการวิจัยการวิจัยและพัฒนารูปแบบการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้ง โรงเรียน. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

บัวงาม ไชยสิทธิ์. (2555). การนำเสนอระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเว็บล็อกด้วยวิธีการสืบสอบแบบชื่น ชมเพื่อสร้างความสามารถในการเรียนรู้เป็นทีมของบุคลากรสาธารณสุข. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พิรดา ธุระเจน. (2550). การวิจัยและพัฒนากระบวนการสืบสอบแบบชื่นชมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของ ความมุ่งมั่นในการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูประถมศึกษา. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ภิญโญ รัตนาพันธุ์. (2557). จิกซอว์ตัวสุดท้าย. ค้นเมื่อ 11 มกราคม 2557, จาก http: //goo.gl/PMXXpk
ลิขิต ธีรเวคิน. (2554). การประกอบสร้างความจริงทางสังคม. ค้นเมื่อ 13 มกราคม 2557, จาก http: //goo.gl/GPL6Lx

วิจารณ์ พานิช. (2549). จาก Shock Technique สู่ Appreciative Inquiry. ค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2558,
จาก https: //goo.gl/qMZ7vb

ศรีน้อย ลาวัง. (2552). การวิเคราะห์กระบวนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนของครูโดยใช้เทคนิค การสืบสอบแบบชื่นชม. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.

สำนักงาน ก.ค.ศ.. (2560). หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ. ค้นเมื่อ 20 ธันวาคม 2560, จาก https: //goo.gl/ieadez

สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2560). คู่มือประกอบการอบรมการขับเคลื่อน กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”
สู่สถานศึกษา. ค้นเมื่อ 20 ธันวาคม 2560, จาก https: //goo.gl/5Fc6jA

สิทธิโชค วรานุสันติกูล. (2556). เปลี่ยนความคิด ด้วยจิตวิทยาเชิงบวก. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

สิทธิโชค วรานุสันติกูล; และสุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์. (2554). รู้ทันความคิด รู้จิตใจคน. กรุงเทพมหานคร:
ซีเอ็ดยูเคชั่น.

สิริกร โตสติ. (2557). การสร้างเสริมการรู้จักตนเองเพื่อการพัฒนาตนเองของนักเรียนโดยใช้กระบวนการ สืบสอบและการประเมินแบบชื่นชม. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการวัดและประเมินผล การศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อุทัยวรรณ กาญจนกามล. (2557). Appreciative Inquiry (AI) สุนทรียปรัศนี. ค้นเมื่อ 11 มกราคม 2557, จาก http: //goo.gl/zB7dCq

Bargal, David. (2006). Personal and intellectual influences leading to Lewin’s paradigm of action research. Action Research. 4 (4): 369.

Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas. (1966). The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. London: Penguin Books.

Cockell, Jeanie & McArthur-Blair, Joan. (2012). Appreciative Inquiry in Higher Education.
San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Cooperrider, David L. & Whitney, Diana. (2005). Appreciative Inquiry: A Positive Revolution in Change. San Francisco, CA: Berrett-Koehler.

Cooperrider, David L. Whitney, Diana. & Stavros, Jacqueline M. (2008). Appreciative Inquiry Handbook: For Leader of Change. 2nd ed. Brunswick, OH: Crown Customs.

Hammond, Sue Annis. (1996). The Thin Book of Appreciative Inquiry. Plano, Texas: CSS Publishing.

Hefferon, Kate & Boniwell, Ilona. (2011). Positive Psychology: Theory, Research and Applications. Berkshire: Open University Press.

Kent,Thomas W.. (2008). Appreciative Inquiry. In Berman, Evan M. (Ed.) Encyclopedia of Public Administration and Public Policy. (99-102). 2nd ed. Harrisburg, PA: Hardback.

Lewis, Sarah. (2011). Positive Psychology at Work: How Positive Leadership and Appreciative Inquiry Create Inspiring Organizations. Oxford: Wiley-Blackwell.

Mills, Jean Helms., Dye, Kelly., & Mills, Albert J. (2009). Understanding Organizational Change. Oxon: Routledge.

People Doing AI. (2014). Retrieved January 2, 2014, from http: //goo.gl/m0KuQ4

Reed, Jan. (2007). Appreciative Inquiry: Research for Change. Thousand Oaks, California: Sage.

Seligman, Martin E. P. et al. (2005). Positive psychology progress: Empirical validation of interventions. American Psychologist. 60 (5): 410.

Seligman, Martin E.P. (2014). Positive psychology center. Retrieved January 12, 2014, from http: //goo.gl/imH2za

Watkins, Jane Magruder, Mohr, Bernard. & Kelly, Ralph. (2011). Appreciative Inquiry: Change at the Speed of Imagination. 2nd ed.. San Francisco: Pfeiffer.

Whitney, Diana. & Trosten-Bloom, Amanda. (2010). The Power of Appreciative Inquiry: A Practical Guide to Positive Change. 2nd ed. San Francisco, CA: Berrett-Koehler.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-29