ความเข้มแข็งของครอบครัวไทยด้วยการใช้จิตวิทยา

ผู้แต่ง

  • ปนัดดา ยิ้มสกุล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

บทคัดย่อ

บทคัดย่อไม่สมบูรณ์

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว. (2554). มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง. ค้นเมื่อ 30 ธันวาคม 2560,
จาก http: //rayond. m-socicty.go.th.../

____. (2559). คำชี้แจงการปฏิบัติราชการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ
พ. ศ. 2559. ค้นเมื่อ 10 มกราคม 2561, จาก https”//www.m-society.go.th/article _attach/17445/19829.pdf

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กองส่งเสริม สถาบันครอบครัว. (2560). รายงานสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัวไทย ประจำปี 2560. ค้นเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2561, จาก http: //dwf.go.th/content/View/3115/3

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ศูนย์สันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และUnited Nations Development Program, Thailand. (2556). ยุทธศาสตร์ ความมั่นคงของมนุษย์ พ. ศ. 2556 – 2566. ค้นเมื่อ 11 มกราคม 2561 จาก https: //www.bps.m- society.go.th/uploads /content/download/539681f52ccac.pdf

กระทรวงยุติธรรมสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์. (2560). นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน ครอบครัว พ. ศ. 2560-2564. ค้นเมื่อ 10 มกราคม 2561 จาก http: //www.moj.go.th/ attachments/ 2017031615106_44870.pdf

ธนสิทธิ์ คณฑา และณัฏฐ์ชรัชช์ สาระหงษ์. (2560). กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาวิถีพุทธเพื่อพัฒนาชุมชนที่ ยั่งยืน. วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม. 3 (2): 1-26.

นัชชิมา บาเกาะ. (2560). ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกและทุนทางสังคมที่มีต่อการจัดการตนเองและการจัดการ ภายในครอบครัวของสตรีมุสลิมสมรสที่นำไปสู่ครอบครัวเข้มแข็งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน ภาคใต้. ปริญญา นิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ปนัดดา ยิ้มสกุล. (2558). รายงานการวิจัยเรื่องการสร้างเสริมบทบาทหน้าที่ที่มีต่อครอบครัวของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.

ภรณี ตังสุรัตน์ และวิมลฤดี พงษ์หิรัญญ์. (2556). พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาล ตําบลบางเมือง อําเภอเมืองจังหวัดสุมทรปราการ. วารสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย. 20 (1): 57-69.

ยุทธนา ไชยจูกุลและคณะ. (2552). การวิจัยและพัฒนาครอบครัวเข้มแข็งโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ มีส่วนร่วมของผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบล. วารสารพฤติกรรมศาสตร์. 15 (1): 162-184.

ยุทธนา ภาระนันท์. (2550). การศึกษาและการสร้างโมเดลและการพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัว. ปริญญานิพนธ์ การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

สุชณะ รุ่งปัจฉิม. (2556). วิวัฒนาการและลักษณะของครอบครัว. ในประมวลสาระชุดวิชา จิตวิทยาครอบครัวและ ครอบครัวศึกษา หน่วยที่ 2. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์.

สุทธิลักษณ์ สมิตะศิริ และประภา คงปัญญา. (2551). Positive psychology กับชีวิตครอบครัว: บทเรียน จากโครงการศึกษาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาสุขภาวะและชุมชนเรียนรู้จิตปัญญาอย่างมีส่วนร่วม (อำเภอ พุทธมณฑล). ค้นเมื่อ 5 มกราคม 2561, จาก https: //www.cf.mohidol.ac.th/autopage/ file/MonAugust2008-13-34-36-6positive psychology. Pdf

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว. (ม.ป.ป.). เอกสารเผยแพร่เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ครอบครัว. ค้นเมื่อ 5 มกราคม 2561, จาก https: //www.personnel.ops.go.th/attachments/ article/203/bo016. PDF

Seligman, M. E. P., & Csikszentmihalyi, M. (2000) . Positive psychology. American Psychologist. 55: 5–14.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-29