ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความรู้ของกลุ่มการศึกษาในระบบบล็อกโอเคเนชั่น

Main Article Content

อภิญญาภรณ์ โสภา
วศิน เหลี่ยมปรีชา
ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ

บทคัดย่อ

ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง องค์กรเหล่านี้จึงมีแนวโน้มในการให้ความสำคัญกับความรู้ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์สำคัญขององค์กรซึ่งภายในองค์กรนั้นต้องมีการแลกเปลี่ยนความรู้ไปมาระหว่างบุคคลกับองค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันมากขึ้นคือ เทคโนโลยีอย่างหนึ่งที่เรียกว่า บล็อก การวิจัยนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาลักษณะการแลกเปลี่ยนความรู้จากบล็อกที่สามารถเป็นสื่อกลางความรู้ได้อย่างแท้จริง ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของความรู้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการนำความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ในองค์กรต่อไป

การวิจัยรั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคือ บล็อกเกอร์ในกลุ่มการศึกษาของบล็อกโอเคเนชั่น จำนวน 308 ราย โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบสอบถามออนไลน์ และแบบสัมภาษณ์ ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิโดยศึกษาค้นคว้าเอกสารและบทความทางวิชาการ งานวิจัย และทฤษฏีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ซึ่งผลการวิจัยพบว่า มีปัจจัยด้านการแลกเปลี่ยนความรู้หลาย ๆ ปัจจัย ที่มีผลต่อประสิทธิภาพบุคคลและทีมทั้งในด้านปัจจัยที่เกี่ยวกับความรู้ภายในบล็อก ปัจจัยที่เป็นกระบวนการในการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งผู้ส่งและผู้รับ พร้อมทั้งปัจจัยการแบ่งปันริบทเพื่อสนับสนุนให้การแลกเปลี่ยนความรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และปัจจัยการเรียนรู้ที่ผู้รับความรู้สามารถนำความรู้เหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป ซึ่งสามารถสรุปได้จากผลการศึกษาว่าต่าง ๆ เหล่านี้มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกและส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพบุคคลและทีม

 

The Performance of Knowledge Sharing: A Study of OKnation Education Weblog

The present organizations are under intense competitive environment. These organizations tend to focus on knowledge as a key asset of the organization. The organization must have the knowledge sharing between individuals and organizations. An effective and important tool to support the sharing of knowledge is the technology called Blog. This research intended to study the sharing of knowledge from the blog with an intermediate knowledge of the real study on the reliability and validity of knowledge as a tool to bring that knowledge to good use.

This research is a quantitative study and qualitative study. The target group is blogger consists of 308 bloggers. The research tool is an online questionnaire, interview and collected secondary information in research papers and articles, academic research and theory associated with them. The research is presented as a descriptive analysis. The results of the research show that there are several factors of knowledge sharing affecting the individual performance and team performance with the knowledge in Blog. The affecting factors are the processes of knowledge sharing, both the source and the receiver, including the factor of shared context for supporting the knowledge sharing to be more effective. The people who get the knowledge can apply their knowledge for the advantage in the future. The conclusion of this research is that the factors are positively related and affect effectiveness of individual performance and team performance.

 

DOI: http://dx.doi.org/10.14456/becj.2014.6

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Academic article)