การวิเคราะห์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในกลุ่มผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม

Main Article Content

กัญทิยา ประดับบุญ
พุดตาน พันธุเณร
ชญานินท์ ประทุมสูตร

บทคัดย่อ

ในช่วงปี พ.ศ. 2549-2554 ผู้ประกันตนในกองทุนประกันสังคม มีแนวโน้มจำนวนการใช้บริการกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุที่สูงขึ้นจาก 12,000 ราย เป็น 18,000 ราย การวิจัยนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมภาพรวมระดับประเทศในปี พ.ศ. 2554 โดยใช้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนความเจ็บป่วย (Cost of Illness: COI) ในมุมมองของสังคมที่ประกอบไปด้วยต้นทุนทางตรง ได้แก่ ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล ต้นทุนจากทรัพย์สินที่เสียหาย และต้นทุนทางอ้อมซึ่งใช้แนวคิดทุนมนุษย์ (Human Capital Approach: HCA) งานวิจัยนี้พบว่า ต้นทุนการสูญเสียผลิตภาพการผลิตของผู้เสียชีวิตมีมูลค่าสูงถึง 2,812,347 บาทต่อราย ในขณะที่ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลมีมูลค่า 19,120 บาทต่อราย โดยต้นทุนที่เกิดจากการเข้ารับบริการฐานะผู้ป่วยในเท่ากับ 17,901 บาทต่อราย ผู้ป่วยนอกเท่ากับ 1,219 บาทต่อราย และต้นทุนจากทรัพย์สินที่เสียหายเท่ากับ 11,963 บาทต่อราย นอกจากนี้ผลการวิจัยยังระบุได้ว่าช่วงอายุระหว่าง 25-39 ปี เป็นช่วงอายุที่มีต้นทุนการสูญเสียผลิตภาพการผลิตของผู้เสียชีวิตค่อนข้างสูง งานวิจัยครั้งนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อช่วยสำนักงานประกันสังคมในการพิจารณาปรับเพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้ให้กับผู้ประกันตนในส่วนของกองทุนประกันสังคมในอนาคต

 

The Economic Cost of Road Traffic Injuries among People Receiving Social Security Renefits

In the period of 2006 – 2011, the number of social security-insured persons who visited the emergency department as a result of road traffic injuries increased from 12,000 to 18,000, respectively. This study aimed to reveal economic cost of road traffic injuries under the perspective of Thailand Social Security System. We considered both direct and indirect costs of all insured persons under the Thai Social Security Fund in 2011 under societal perspective, and employed cost of illness approach. The direct costs accounted were treatment costs and asset damaged costs. Human Capital Approach (HCA). The productivity losses among those who died were as high as 2,812,347 Baht a case, while treatment costs were 19,120 Baht a case and the cost of services for a patient was 17,901 Baht a case. The out-patient cost was 1,219 Baht a case and cost of asset damages was 11,963 Baht a case. Moreover, the results of the study revealed that high productivity loss was seen among 25 – 39 age-group. The results of the study could be used as preliminary evidence for social security benefit adjustments.

 

DOI: http://dx.doi.org/10.14456/becj.2014.26

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research article)