ปัจจัยที่กำหนดโครงสร้างเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Main Article Content

วรรณรพี บานชื่นวิจิตร

บทคัดย่อ

ปัจจัยที่กำหนดโครงสร้างเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

งานวิจัยเรื่องปัจจัยที่กำหนดโครงสร้างเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำการศึกษาทั้งหมด 81 บริษัท จาก 6 กลุ่มอุตสาหกรรม ในช่วงปี พ.ศ. 2547 ถึง ปี พ.ศ. 2551 ภายหลังจากการควบคุมตัวแปรกลุ่มอุตสาหกรรม พบว่า ความสามารถในการทำกำไร ขนาดบริษัท และสินทรัพย์ที่จับต้องได้มีผลต่อการจัดหาเงินทุนจากการกู้ยืมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กล่าวคือ บริษัทที่มีความสามารถในการทำกำไรต่ำมีขนาดใหญ่ และมีสินทรัพย์ที่จับต้องได้น้อย จะมีการจัดหาเงินทุนจากการกู้ยืมมาก อีกทั้ง บริษัทที่อยู่ในหมวดธุรกิจค้าปลีก กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ จะมีการจัดหาเงินทุนจากการกู้ยืมระยะสั้นมาก ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นสินทรัพย์ระยะสั้นสำหรับการดำเนินงานประจำวัน อย่างไรก็ตาม การเติบโตของบริษัท และความผันผวนของกำไร ไม่มีผลต่อการจัดหาเงินทุนจากการกู้ยืม

The determinants of capital structure of 81 listed companies from 6 industries on the Stock Exchange of Thailand from 2004 to 2008 are investigated. After controlling for industry, profitability, size, and tangibility affect leverage significantly. Firms with low profitability, large size, and low tangibility have high leverage. Additionally, firms in retail business sector of service industry acquire more funds from short-term debt in order to align with their shortterm assets from daily operations. However, growth and volatility do not determine leverage.

DOI: http://dx.doi.org/10.14456/becj.2014.19

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research article)