การบริหารชื่อเสียงองค์กร กรณีศึกษา บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน

Main Article Content

กิตติมา ชาญวิชัย

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่อง การบริหารชื่อเสียงองค์กร กรณีศึกษา บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารชื่อเสียงองค์กร และศึกษาเครื่องมือทางการสื่อสารและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริหารชื่อเสียงองค์กร ของบริษัท ปตท. จำกัด มหาชน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interviews) กับตัวแทนฝ่ายแผนกลยุทธ์บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม  ตัวแทนฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ตัวแทนฝ่ายกิจการเพื่อสังคม และศึกษาจากหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง


ผลการวิจัยพบว่า 1. ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติผ่านประสบการณ์ในการรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร กับเรื่องราวต่าง ๆ มายาวนาน  ปตท.เห็นความสำคัญกับการรักษาชื่อเสียงจนจัดตั้งหน่วยงานที่ดูแลด้าน “การบริหารชื่อเสียงองค์กร” โดยตรง มีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้กำกับดูแล มีการให้ความสำคัญกับงานด้านบริหารชื่อเสียงองค์กรเป็นอย่างมาก เป็นงานที่ผู้บริหารให้ความสำคัญในระดับกลยุทธ์ขององค์กร มีการวางแผนในการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นรูปธรรม โดยคำนึงถึงความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  2. เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารชื่อเสียงองค์กร  จากผลการวิจัยพบว่า ปตท. มีการใช้เครื่องมือ และกิจกรรมการสื่อสารหลายประเภท เพื่อใช้ในการบริหารชื่อเสียงองค์กร ได้แก่ การบริหารตราสินค้า การสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร การจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤติ และการสื่อสารเพื่อบริหารความสัมพันธ์ กิจกรรมการสื่อสารทั้งหมดล้วนถูกนำมาใช้เพื่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารชื่อเสียงองค์กรดังกล่าว

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research article)

References

Pitpreecha, R. (2008). Concept of Sustainable Corporate Reputation Management.

Journal of Public Relations and Advertising,(1), 28 – 37.

Srikasemsuk, P. and Taiphapoon, T. (2020). Internal Communication Strategy in Crisis of

State Enterprises in Thailand. Journal of Communication Arts,38(1), 53 - 68.

Sexton, D. (2008). Branding101: How to Build the Most Valuable Asset of Any Business.

New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Boonchutima, S. and Noonak, C. (2017). Crisis Communication. Bangkok: 21

century.co.th.

Phankeaw, N. (2018). Reporting Practice for Private Sector Management. Bangkok: PTT Public

Company Limited.

Parnpan, P. (2016). Reputation Indicators of Thai Commercial Bank. Faculty of

Journalism and Mass Communication. Bangkok: Thammasart University.

Chomngam, P. (2019). Corporate Reputation Management Handout. Faculty of Business

Economic and Communication. Phitsanulok: Naresuan University.

Kolter, P. (2003). Marketing management. 11th ed. New Jersey: Prentice-Hall.

PTT Public Company Limited. (2020). PTT Social Responsibility. Retrieved

April 28, 2020, from https://www.set.or.th/sustainable_dev/th/sr/knowledge/files/Awards2557_PTT.pdf.