ความหมายและอัตลักษณ์ของการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร : มุมมองของนักท่องเที่ยว

Main Article Content

พรรษรัตน์ เจริญรัตน์
ศิริเพ็ญ ดาบเพชร

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหมายของการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร และอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหารโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจำนวน 385 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณา เพื่ออธิบายลักษณะประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยว และการวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อจัดกลุ่มข้อมูลเชิงคุณลักษณะของความหมายของการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร และอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร


ผลการศึกษาพบว่า ความหมายของการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหารเกี่ยวข้องกับกิจกรรมแบบทหาร การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ทางทหาร และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับประชาชน สำหรับอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหารแบ่งออกเป็น 3 ด้าน  ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางการท่องเที่ยว ด้านความเป็นทหาร และด้านมรดกทางทหาร

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research article)

References

Altman, I. and Low, S. M. (1992). Place attachment. New York: Plenum Press.

Auge, M. (1995). Non-places: Introduction to an anthropology of supermodernity. London: Verso

Bartosz, B. (2013). The battle of Lodz 1914: A chance to develop military heritage tourism in the metropolitan tourism region of Lodz. University of Lodz Institute of Urban Geography and Tourism Studies, 23(1), 17-26.

Batey, M. (2008). Introduction. In T. F. Group. (Ed.), Brand meaning (p. 13). New York: Routledge.

Baum, T. and Butler, R. (1999). The tourism potential of the peace dividend. Journal of Travel Research, 38(1), 24-29.

Beerli, A. and Martin, J. D. (2004). Factors influencing destination image. Annals of Tourism Research, 31(3), 657-681.

Brehm, J. M., Eisenhauer, B. W. and Krannich, R. S. (2006). Community attachments as predictors of local environmental concern: The case for mutiple dimensions of attachment. Americal Behavioral Scientist, 50(2), 142-165.

Brown, G. (1992). Tourism and symbolic consumption. In P. Johnson & B. Thomas (Eds.), Choice and demand in tourism (pp. 57-72). London: Mansell

Brown, K., Turner, R. K., Hameed, H. and Bateman, I. (1997). Environmental carrying capacity and tourism and tourism development in the Maldives and Nepal. Environment Conservation, 24(4), 316-325.

Casey, E. (1993). Getting back into place: Toward a renewed understanding of the place-world. Bloomington: Indiana University Press.

Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16, 297–334.

Cronbach, L. J. (1990). Essentials of Psychological Testing. 5 th ed. New York: Harper Collins

Cross, J. E. (2001). What is sense of place?. Paper presented at the 12th Headwaters Conference, Western State College

Dapbhet, S. and Khwanboon, T. (1-4 July 2015). Tourist’s perceptions of destination image: International versus domestic tourists. In The International Conference on Tourism, Transport and Logistics (pp. 25-40). Toronto: Ryerson University.

Dermetzopoulos, A., Bonarou, C. and Christou, E. (2009). Military service, destination image and repeat visitation on a Greek Border Island. An International Multidisciplinary Journsl of Tourism, 4(3), 127-147.

Dobni, D. and Zinkhan, G. M. (1990). In search of brand image: A foundation analysis. Advances in Consumer Research, 17(January 1990), 110-119.

Dredge, D. (1999). Destination place planning and design. Annals of Tourism Research, 26(4), 772-791.

Dredge, D. (2010). Place change and tourism development conflict: Evaluating public interest. Tourism Management, 31(1), 104-112.

Elzbieta, S. (2015). Realizing the military-historical potential for tourism purposes exemplified by the trail of the Eastern front of world war I in the Malopolska voivodship. Turystyka Kulturowa, 7(May 2015), 114-129.

Eric, G. M., Brian, W. W. and William, B. (2016). The importance of military cultural competence. Current Psychiatry Reports, 18(3), 15-33.

Fly Fighter Planes. (2019). Military Programs. 2019, Retrieved March 3, 2019, from http://flyfighterplanes.com/military-programs.php

Gustafson, P. (2001). Meanings of place: Everyday experience and theoretical conceptualizations. Journal of Environmental Psychology, 21(1), 5-16.

Hair, F. J. J., Black, C. W., Babin, J. B. and Anderson, E. R. (2010). Multivariate data analysis with readings (7th ed.). England: Pearson Education Limited.

Hall, C. M. (1998). Introduction to tourism: Development, dimensions and issues. Melbourne: Longman.

Heidegger, M. (1962). An ontological consideration of place, The question of being.

New York Colophon Books.

Hester, R. (1993). Sacred structure and everyday life: A return to Manteo, North Carolina. In D. Seamon (Ed.), Dwelling, seeing and designing: Toward a phenomenological ecology (pp. 271-298). New York: State University of New York Press.

Howard, M. (1984). What is military history?. History Today, 34(12), 5-13.

Hrusousky, M. and Noeres, K. (2011). Military tourism. In A. Papathanassis (Ed.). The long tail of Tourism: Holiday niches and their impact on mainstream tourism (pp. 87-94). Germany: Gabler Verlag.

Israel Unlimited. (2019). Adventure tours. 2019, Retrieved March 5, 2019, from http://www.israelunlimited.com/Adventure-Tours.htm#band

Johnson, C. Y. and Bowker, J. M. (2004). African-American wildland memories. Environmental Ethics, 26(1), 57-68.

Jorgensen, B. S. and Stedman, R. C. (2001). Sense of place as an attutude: Lakeshore owners' attitudes towards their properties. Journal of Environmental Psychology, 21(3), 233-248.

Jorgensen, B. S. and Stedman, R. C. (2006). A comparative analysis of predictors of sense of place dimensions: Attachment to dependence on and identification with lakeshore properties. Journal of Environmental Psychology, 79(3), 316-327.

Kuribayashi, T. and Tharp, J. (Eds.). (1998). Creating safe space: Violence and women's writing. New York: State University of New York Press.

Kyle, G. T., Graefe, A., Manning, R. and Bacon, J. (2003). An examination of the relationship between leisure activity involvement and place attachment among hikers along the Appalachina Trail. Journal of Leisure Research, 35(3), 249-273.

Lauku. (2011). Military heritage management guideline. Retrieved March 5, 2019, from https://www.celotajs.lv/cont/prof/proj/GreenBelt/dokumenti/vadlinijas/Militaro_objektu_apsaimniekosanas_vadlinijas_eng_kopija.pdf

Loureiro, S. M. C. and Gonzalez, F. J. M. (2008). The importance of quality, satisfaction, trust, and image in relation to rural tourist loyalty. Journal of Travel and Tourism Marketing, 25(2), 117-136.

Low, S. M. (2000). On the plaza: The politics of public space and culture. UK: University of Texas Press.

Lynn, J. (2008). Breaching the walls of academe: The purposes, problems and prospects of military history. Academic Questions, 21(1), 18-36.

Magee, R. and Gilmore, A. (2015). Heritage site management: From dark tourism to transformative service experience?. The Service Industries Journal, 35(15-16), 898-917

Manzo, L. C. (2005). For better or worse: Exploring multiple dimensions of place meaning. Journal of Environmental Psychology, 25(1), 67-86.

Marcouiller, D. (1998). Environmental resources as latent primary factors of production in tourism: The case of forest-based commercial recreation. Tourism Economics, 4(2), 131-145.

McCracken, G. D. (2005). Culture and consumption II: Markets, meanings and brand management. Bloomington: Indiana University Press.

Meak-on, S. and Bejarananda, M. (2013). Tourism impact on community indentity: Case of amphawa community. Academic Journal, Faculty of Architecture, Khon Kean University, 12(2), 1-19.

Moore, J. (2000). Placing home in context. Journal of Environmental Psychology, 20(3), 207-218.

Moore, R. L. and Graefe, A. R. (1994). Attachments to recreation settings: The case of rail‐trail users. Leisure Sciences, 16(1), 17-31.

Najafi, M. and Kamal, M. (2011). The concept of place and sense of place in architectural studies. International Journal of Human and Social Sciences, 6(3), 187-193.

Norberg-Schulz, C. (1985). The concept of dwelling: On the way to figurative architecture. New York: Rizzoli.

Nunnally, J. (1978). Psychometric methods. New York: McGraw-Hill.

Olsberg, N. (1997). Foreword. Montral: Canadian Centre for Architecture.

Palakawong Na Ayudhya, M. (2015). The construction of standard criteria for tourist attractions in the military area of the Royal Thai Army. Master thesis, M.S., Srinakharinwirot University, Bangkok.

Raine, R. (2013). A dark tourist spectrum. International Journal of Culture Tourism and Hospitality Research, 7(3), 242-256.

Relph, E. (1976). Place and placelessness. London: Pion.

Ritchie, J. R. B. and Crouch, G. I. (2000). The competitive destination: A sustainable tourism perspective. Tourism Management, 21(1), 1-7.

Rolyal Thai Army Tourism Promotion Office. (2001). Master Plan for Internal Tourism in Military Units 2001 - 2010. Bangkok: Rolyal Thai Army Tourism Promotion Office.

Rolyal Thai Army Tourism Promotion Office. (2015). Master Plan for Internal Tourism in Military Units 2001 - 2010. Bangkok: Rolyal Thai Army Tourism Promotion Office.

Santos, J. (2017). What is military tourism?: Here's an in-depth look. Travelers Today. Retrieved March 3, 2019., from https://www.travelerstoday.com/articles/38221/20170208/what-military-tourism-heres-depth-look.htm

Seamon, D. (1979). A geography of the lifeworld: Movement, rest and encounter. New York: St. Martin's Press.

Seamon, D., & Sowers, J. (2008). Place and placelessness, Edward Relph. In P. Hubbard, R. Kitchen & G. Vallentine (Eds.), Key texts in human geography (pp. 43-51). London: Sage

Shamai, S. and Ilatov, Z. (2005). Measuring sense of place. Methodological Aspects Journal of Economic and Social Geography, 96(5), 467-476.

Siegl, M. B. (2008). Military culture and transformation. JFQ: Joint Force Quarterly, 49(2), 103-106.

Sonja, J. and Ivana, I. (2016). Infrastructure as important determinant of tourism development in the countries of Southeast Europe. Ecoforum, 5(1), 288-293.

Stelle, F. (1981). The sense of place. Boston: CBI Publishing Company, Inc

Stedman, R. C. (2002). Toward a social psychology of place: Predicting behavior from place-based cognitions, attitude and identy. Environment and Behavior, 34(5), 561-581.

Stedman, R. C. (2008). What do we "mean" by place meanings? Implications of place meanings for manager and practitioners. In L. E. Kruger, T. Hall and M. C. Stiefel (Eds.), Understanding concepts of place in a recreation research and management (pp. 61-82). Portland, OR: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Pacific Northwest Research Station.

Stromberg, P. (2010). Swedish military bases of the Cold War: The making of a new cultural heritage. Culture Unbound, 2(December 2010), 635-663.

Twigger-Ross, C. L., & Uzzell, D. L. (1996). Place and identity processes. Journal of Environmental Psychology, 16, 205-220.

Uniformed Services University. (2019). Basic training: A primer on military life and culture for health care providers. Retrieved March 3, 2019.,from https://deploymentpsych.org/sites/default/files/mc_resources/Basic%20Training%20A%20primer%20on%20military%20life%20and%20culture.pdf

Venter, D. (2017). Examining military heritage tourism as a niche tourism market in the South African context. African Journal of Hospitality Tourism and Leisure, 6(1), 1-19.

Weaver, A. (2011). Tourism and the military: Pleasure and the war economy. Annals of Tourism Research, 38(2), 672-689.

Woodward, R. (2014). Looking at military landscapes: Definitions and approaches. Contributions to Conflict Management, Peace Economics and Development, 23, 139-153.

Wynveen, C. J., Kyle, G. T. and Sutton, S. G. (2012). Natural area visitors’ place meaning and place attachment ascribed to a marine setting. Journal of Environmental Psychology, 32(4), 287-296.