ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกำไรกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

Main Article Content

เอื้อบุญ เอกะสิงห์
ทินัดดา ส่องแสง
นฤนาถ ศราภัยวานิช

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกำไรกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เก็บข้อมูลจากงบการเงินจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในปี พ.ศ. 2558 โดยคุณภาพกำไร วัดจากคุณภาพของรายการคงค้าง (Accrual Quality) ตามแบบจำลองของ Francis, et al. (2005) และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ผลการทดสอบพบว่าคุณภาพกำไรไม่มีความสัมพันธ์กับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี แต่พบว่าตัวแปรควบคุม ซึ่งได้แก่ ขนาดของกิจการ และประเภทของสำนักงานสอบบัญชี มีผลต่อค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี แสดงให้เห็นว่ากิจการที่มีขนาดใหญ่และกิจการที่ใช้บริการสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ จะมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีที่สูงกว่ากิจการที่มีขนาดเล็กและกิจการที่ใช้บริการสำนักงานสอบบัญชีที่ไม่ใช่ขนาดใหญ่


คำสำคัญ: 1) คุณภาพกำไร 2) ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 3) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research article)

References

Chansarn, T. (2015). The relationship between debt and earnings quality of listed companies in Market for Alternative Investment (MAI). BU Academic Review, 14(1), 71-87.

Federation of Accounting Professions. (2019). Audit Fees. Retrieved October 1, 2019 from http://www.tfac.or.th/upload/9414/IVYVS8rxRb.pdf

Francis. J., LaFond. R., Olsson. P. and Schipper K. (2005). The market pricing of accruals quality. Journal of Accounting and Economics, 39(2), 295-327.

Henchokchaichana, N. and Srijunpetch, S. (2016). Auditing. Bangkok: TPN Press.

Jensen, M. C and Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360.

Julavittayanukool, J. (2007). The association between earnings management and audit fees of listed companies in the Stock Exchange of Thailand. Master Thesis, M.Acc., Chulalongkorn University, Bangkok.

Larcker. D. F. and Richardson, S. A. (2004). Fees paid to firm, accrual choices, and corporate governance. Journal of Accounting Research, 42(3), 625–658.

Moonsom, S. (2012). Relationship between quality of earnings and dividend changes of agriculture and food industry companies listed on The Stock Exchange of Thailand. Independent Study, M.Acc., Chiang Mai University, Chiang Mai.

Netrakat, S. (2011). The relationship between earnings management and growth opportunity of listed companies in Market for Alternative Investment (MAI). Independent Study, M.Acc., Thammasat University, Bangkok.

Pasunnajit, P. (2015). The relationship between audit quality and audit fees of companies listed in the stock exchange of Thailand in SET 100 index. Independent Study, M.B.A., Kasetsart University, Bangkok.

Reid, L. C., Carcello, J. V., Li, C., Neal, T. L., and Francis, J. R. (2019). Impact of Auditor Report Changes on Financial Reporting Quality and Audit Costs: Evidence from the United Kingdom. Contemporary Accounting Research, 36(3), 1501-1539.

Schipper, K. and Vincent, L. (2003). Earnings Quality. Accounting Horizons, 17(1), 97-100.

Sodamark, K. (2011). Relationship between discretionary accruals and audit fees of listed companies in The Stock Exchange of Thailand, group of SET 100 index in 2010. Independent Study, M.Acc., Thammasat University, Bangkok.

Tummanon, V. (2000). Have you known creative accounting and earnings quality?. Bangkok: Ionic Intertrade Resources.

Stickney, C. P. (1996). Financial reporting and statement analysis. New York: Dryden Press.

The Stock Exchange of Thailand (SET). (2016). About mai. Retrieved February 27, 2016 from https://www.set.or.th/mai/en/about/vision.html