การลงทุนแบบเน้นคุณค่า : ขอบเขตความรู้การลงทุนในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมบริการของไทย

Main Article Content

อนุสรณ์ บุญปู่
สัมพันธ์ เนตยานันท์

บทคัดย่อ

  งานวิจัยนี้ศึกษาการลงทุนแบบเน้นคุณค่า เปรียบเทียบกับผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการลงทุนแบบเติบโต จากการศึกษาข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีผลตอบแทนที่น้อยกว่าตลาดหลักทรัพย์และกลุ่มอุตสาหกรรมบริการที่มีผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2551 ถึง มิถุนายน 2561 เป็นระยะเวลา 10 ปี พบว่าทั้งสองอุตสาหกรรมมีผลตอบแทนของการลงทุนเน้นคุณค่าและการลงทุนแบบเติบโต ที่มีอัตราผลตอบแทนที่ดีกว่าผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ แต่เมื่อมาเปรียบเทียบระหว่างผลตอบแทนการลงทุนเน้นคุณค่าและการลงทุนแบบเติบโต โดยใช้ P/BV การลงทุนเน้นคุณค่ามีผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนแบบเติบโต แต่ถ้าใช้ P/E มีผลตรงกันข้าม โดยที่การลงทุนแบบเติบโตมีผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนเน้นคุณค่าในอุตสาหกรรมบริการ ในส่วนอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคไม่มีความแตกต่างกัน แต่เมื่อวัดผลโดย Sharpe ratio พบว่าการลงทุนเน้นคุณค่ามีผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนแบบเติบโต และทำการเปรียบเทียบพอร์ตโฟลิโอของทั้งสองอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นพบว่าพอร์ตโฟลิโอที่สร้างจาก P/BV ที่ต่ำ ได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าพอร์ตโฟลิโออื่น ๆ ที่ทำการศึกษา แบบจำลอง CAPM และ แบบจำลอง 3 ปัจจัย ของ Fama and French ไม่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิโอที่สร้างขึ้นกับปัจจัยทางความเสี่ยงได้

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research article)

References

Asness, C., Frazzini, A., Israel, R. and Moskowitz, T. (2015). Fact, Fiction, and Value Investing. The Journal of Portfolio Management, 42(1), 34-52.

Asness, C. S., Moskowitz, T. J. and Pedersen, L. H. (2013). Value and Momentum Everywhere. Journal of Finance, 68(3), 929-985.

Basu, S. (1977). Investment Performance of Common Stocks in Relation to Their Price-Earnings Ratios: A Test of the Efficient Market Hypothesis. Journal of Finance, 32(3), 663-682.

Fama, E. F., and French, K. R. (1992). The Cross-Section of Expected Stock Returns. Journal of Finance, 47(2), 427-465.

Fama, E. F., and French, K. R. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, (33), 3-56.

Fama, E. F., and French, K. R. (1995). Size and Book-to-Market Factors in Earnings and Returns. Journal of Finance, 50(1), 131-155.

Fama, E. F., and French, K. R. (1998). Value Versus Growth: The International Evidence. Journal of Finance, 53(6), 1975-1999.

Fama, E. F., and French, K. R. (2006). The Value Premium and the CAPM. Journal of Finance, 61(5), 2163–2185.

Fama, E. F., and French, K. R. (2012). Size, Value, and Momentum in International Stock Returns. Journal of Financial Economics, 105(3), 457-472.

Lakonishok, J., A. Shleifer, and R. W. Vishny. (1994). Contrarian Investment, Extrapolation, and Risk. Journal of Finance, 49(5), 1541-1578.

Lonkani, R., Pansriwong, A. and Konkham, K. (2017). Investment Performance of Value Stock in The Stock Exchange of Thailand, Chulalongkorn Business Review, 39(151), 49-72.

Nettayanun, S. (2017). Value Investing: Circle of Competence in The Thai Insurance Industry, Asia-Pacific Journal of Risk and Insurance, 1-32.

Sareewiwatthana, P. (2011). Value Investing in Thailand: The Test of Basic Screening Rules. International Review of Business Research Papers, 7(4), 1-13.