การประเมินการเปิดเผยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Main Article Content

รัตนา วงศ์รัศมีเดือน [Rattana Wongrusmeeduan]
ดลกณิศ เต็งอำนวย [Dhollakhanis Thengaummnuay]

บทคัดย่อ

การประเมินการเปิดเผยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee: AC) สำหรับบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการเปิดเผยการปฏิบัติงานของ AC ทั้งในภาพรวมและตามประเภทอุตสาหกรรม องค์ประกอบของ AC และการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งการหาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของบริษัท องค์ประกอบของ AC และการเข้าร่วมประชุม กับการเปิดเผยการปฏิบัติงานในรายงานของ AC โดยได้เก็บข้อมูลจากรายงาน AC ในรายงานประจำปี พ.ศ. 2560 ของบริษัทจดทะเบียนฯ ทั้งสิ้นจำนวน 476 บริษัท การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ การถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัย พบว่า การเปิดเผยการปฏิบัติงานในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบภาพรวมอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 74.51 บริษัทจดทะเบียนฯ เปิดเผยในระดับน้อยที่สุดในรายละเอียด 3 เรื่อง จากที่คู่มือคณะกรรมการตรวจสอบแนะนำ โดยเฉพาะเรื่องความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของการป้องกันการทุจริต กลุ่มอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน จะมีการเปิดเผยการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยกลุ่มการเงินจะเปิดเผยอยู่ในระดับมากที่สุด ในขณะที่กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนอีก 6 กลุ่มอยู่ในระดับมาก ผลงานวิจัย พบว่า ขนาดของบริษัท (สินทรัพย์รวม) และความถี่การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเปิดเผย การปฏิบัติงานในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวมที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research article)

References

1. Abbott, L. J., Park, Y. and Parker, S. (2000). The effects of audit committee activity and independence on corporate fraud. Managerial Finance, 26(11), 55-67.

2. Asian Development Bank. (2002). Asian Development Outlook 2002 (14th ed.). Oxford: University Press.

3. Beasley, M. S., Carcello, J. V., Hermanson, D. R. and Lapides, P. (2000). Fraudulent financial reporting: Consideration of industry traits and corporate governance mechanisms. Accounting Horizons, 14(4), 441-454.

4. Chuangmuthita, T., Songmuang, D. and Thengaumnuay, K. (2007). The relationship between board composition and corporate governance of the listed companies in the Stock Exchange of Thailand. Kasetsart Applied Business Journal, 1(1), 17-26.

5. DeZoort, F. T. (1998). An analysis of experience effects on audit committee member’ oversight judgement. Accounting, Organizations and Society, 23(1), 1-21.

6. Donaldson, L. and Davis, J. H. (1995). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. Australian Journal of Management, 16(1), 49-65.

7. Fama, E. F. and Jensen, M. C. (1998). Separation of ownership and control. Journal of Law and Economics, 26(2), 301-325.

8. Freeman, R. E. (1984). Strategic management: A stakeholder approach. Boston: Pitman.

9. Geerasakulchai, N. (2008). Disclosure of good corporate governance practices 2006 of listed companies in the Stock Exchange of Thailand. Master thesis, M. Acc., Kasetsart University, Bangkok.

10. Jensen, M. C. (2002). Value maximization, stakeholder theory and the corporate objective function. Business Ethics Quarterly, 12(2), 235-256.

11. Jensen, M. and Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360.

12. Jian, Z. and Kurt. P. (2008). Current research questions on internal control over financial reporting under Sarbanes-Oxley. The CPA Journal, 78(2), 42-45.

13. Lee, T. and Stone, M. (1997). Economic agency and audit committees: Responsibilities and membership composition. International Journal of Auditing, 1(2), 97-116.

14. Loyphrom, S. (2015). Compliance with the principles of good corporate governance 2012 of listed company on the Stock Exchange of Thailand: Responsibilities of the board. Master thesis, M. Acc., Kasetsart University, Bangkok.

15. Moungkhieo, S. (2017). The relationship between characteristics of listed companies and the assessment of compliance with the principle of good corporate governance 2012 in the role of stakeholders and the disclosure and transparency. Master thesis, M. Acc., Kasetsart University, Bangkok.

16. NACD Blue Ribbon Commission on Audit Committees. (2000). Report of the NACD blue ribbon commission on audit committees: A practical guide. U.S.: National Association of Corporate.

17. Ouithavonying, A. (2015). The relationship between audit committee characteristics and quality report of the audit committee of the listed companies in the Stock Exchange of Thailand. Master thesis, M.Acc., Kasetsart University, Bangkok.

18. Panmaroeng, K. (2015). Factors affected on working capability and responsibility of audit committee of registered companies in the Stock Exchange of Thailand. Journal of Business Administration the Association of Private Education Institutions of Thailand (APHEIT Journal), 21(1), 115-126.

19. Phetruen, W. (2561). Earnings management behavior and related factors. Journal of Business Economics and Communications, 13(1), 29-40.

20. Song J. and Windram, B. (2004). Benchmarking audit committee effectiveness in financial reporting. International Journal of Auditing, 8(3), 195-205.

21. Tengaumnuay, K. (2005). The implementation and the effects of audit committee within the framework of corporate governance in Thailand. Doctoral dissertation, D.CC., The University of Manchester, UK.

22. Tengaumnuay, K. (2012). The relationship between audit committee composition and the disclosure of the audit committee’s operation of the listed companies both SET100 index and mai. Journal of Accounting Profession, 8(22), 20-37.

23. Tengaumnuay, K. and Stapleton, P. (2008). The role of the audit committee in Thailand: A mature monitor mechanism or an evolving process?. Journal of Management and Governance, 13(3), 131-161.

24. Thai Institute of Directors Association. (2006). Corporate governance report of Thai listed companies - CGR. Retrieved April 10, 2017, from https://thai-iod.com/imgUpload/file/CGR2006.pdf

25. The Stock Exchange of Thailand. (1999). Best practice guidelines for audit committee. Retrieved April 1, 2017, from https://www.set.or.th/dat/content/rule/th/BorJorRor2500_TH.pdf

26. The Stock Exchange of Thailand. (2010). Audit committee handbook. Retrieved April 1, 2017, from https://www.sec.or.th/TH/RaisingFunds/EquityDebt/Documents/AChandbook.pdf

27. The Stock Exchange of Thailand. (2014). Listed company handbook. Retrieved April 10, 2017, from https://www.set.or.th/th/regulations/supervision/files/SET_Manual_2014.pdf

28. The Stock Exchange of Thailand. (2018). Companies / securities in focus. Retrieved April 10, 2017, from https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?ssoPageId=4&symbol=UP

29. Tricker, R. J. (1978). The independent director: A study of the non-executive director and of the audit committee. Croydon: Tolley Publishin