นโยบายและยุทธศาสตร์การรณรงค์การสื่อสารเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศไทย

Main Article Content

ณัฐฐิญา พัวรุ่งโรจน์ [Nattiya Puarungroj]
สุภาภรณ์ ศรีดี [Supaporn Sridee]
วิทยาธร ท่อแก้ว [Wittayatorn Tokeaw]

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์การรณรงค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศไทย เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ ด้วยการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัยพบว่า หน่วยงานมีดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ยุทธศาสตร์ระดับชาติ และตามพันธกิจหลักของหน่วยงานด้วยการรณรงค์การสื่อสาร ในขณะที่หน่วยงานไม่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการรณรงค์ในแผนปฏิบัติงาน โดยทุกหน่วยงานเน้นใช้กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือและกลยุทธ์การสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ด้วยกิจกรรมการฝึกอบรมเป็นหลักและใช้สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อเสริม ขาดการใช้สื่อพื้นบ้านทำให้การแก้ไขปัญหาไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในระดับจังหวัดและชุมชน ดังนั้น รัฐบาลควรเพิ่มนโยบายด้านการสื่อสารในพระราชบัญญัติและยุทธศาสตร์ระดับชาติ และควรกำหนดยุทธศาสตร์การรณรงค์การสื่อสารในหน่วยงานรับผิดชอบทุกระดับด้วยกลยุทธ์การสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ส่งเสริมทักษะการสื่อสารให้กับผู้ปฎิบัติงาน และควรเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะการใช้สื่อพื้นบ้านในระดับชุมชน  

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research article)

References

1. Anumanratchaton, M. (2010). Public policy. Bangkok: Thunkamol Press.

2. Sriphan, A. (2012). Participatory communication strategy for creative economy development in Thailand. MIS Journal of Naresuan University, 7(1), 5-19.

3. Bureau of Reproductive Health. (August 11, 2016). Draft strategy for prevention and solution of the adolescent pregnancy problem. Retrieved April 8, 2018, from https://rh.anamai.moph.go.th/download/all_file/KPI/KPI_59

4. Chirawatkul, S., Rungreangkulkij, S., Jong-udomkarn, D., Sawangchareon, K., Anusornteerakul, S., Wattananukulkiat, S., et al. (2011). Prevention of and dealing with teenage pregnancy. The Thai Journal of Primary Care and Family Medicine, 3(2), 9-11.

5. Hearld, L. R., Alexander, J. A., Wolf, L. J. and Shi, Y. (2015). The strategies and challenges to promoting awareness of multi- sectoral health care alliances. Journal of Communication in Healthcare, 8(2), 119-133

6. Hollis, E. K. (2016). Communication policies: An instrumental case study about the role of policy in achieving effective communications in organizations. Doctoral dissertation, Ph.D., St. Thomas University, Florida.

7. Klinla-O, P. (2016). Innovative thinking and communication for the development case study: Power of Wisdom’s project. Journal of Business, Economics and Communications, 11(1), 1-5.

8. Metkarunchit, M. (2013). Development strategies: Theory to proactive practice. Nonthaburi: Book Point.

9. Pimolsindh, P. (2009). Public relation media. Teaching documents advertising and public relations unit 9-15. Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.

10. Pitpreecha, R. (2015). Campaign planning in advertisement. Advertising campaigns and production. Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.

11. Pleggenkuhle, D. J. (2017). Strategic communication in public schools: Communication audit of a midwestern school district. Master Thesis, M. A., North Dakota State University, North Dakota.

12. Satterlund, T. D., Treiber, J., Haun, S. and Cassady, D. (2014). Evaluating local policy adoption campaigns in california: Tobacco retail license (TRL) adoption. Journal of Community Health, 39(3), 584-591.

13. Sebustian, M. P., Khan, M. E. and Roychowdhury, S. (2010) .Promoting healthy spacing between pregnancies in India: Need for differential education campaigns. In Reproductive health: Education and counseling issues. Journal of Patient Education and Counseling, 81(3), 395-401.

14. Department of Health. (July 15, 2017). (p.9). Report a situation reproductive health of teenage 2016. Retrieved April 8, 2018, from https://rh.anamai.moph.go.th/download/all_file/index/RH@2559.pdf

15. Sthapitanonda, P. (2006). Participation communication and community developments: From concept to practice research in Thailand. Bangkok: The Thailand Research Fund.

16. Suwan, S. (2011). Formulating strategic. Bongkok: Phet Kasem Printing Group.

17. Thamrongthanyawong, S. (2011). Public policy: Concept analysis and process (22nd ed.). Bangkok: SEMA Dhamma.

18. Wongsutho, S., Wibuloutai, J. and Sriboonpimsuay, W. (2013). Diet diary application with local media on oral health care provided to type 2 diabetic patients age 35-44 years in Sriwilai Sub-distric, Sriwilai district, Bue-ngkan province. Journal of Sakon Nakhon Hospital, 17(1), 98-105.

19. Yossomsak, S. and Anantanatorn A. (2012). Public policy. Bangkok: M.T. Place.