วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นวารสารระดับชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และด้านอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2559 โดยกำหนดเผยแพร่วารสาร ปีละ 3 ฉบับ:
     ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน)
     ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม)
     ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม)

รูปแบบการตีพิมพ์ ได้เริ่มจัดทำขึ้นวัน 1 กันยายน 2554
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (กันยายน - ธันวาคม 2554) ISSN 2229-1598 (Print)
และได้เริ่มจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 1 มกราคม 2559
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2562) E-ISSN 2697-4460 (Online)

ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (2563): กันยายน - ธันวาคม 2563

เผยแพร่แล้ว: 2020-12-30

ความต้องการกำลังคนระดับปริญญาเอกของประเทศไทย

วิทยา เจียรพันธุ์, สมศักดิ์ วงศ์ปัญญาถาวร, อภิชัย พันธเสน

1-13

ฟู้ดทรัค: ปัจจัยอะไรที่ส่งผลให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ ?

นิมิต ซุ้นสั้น, สิรินทรา สังข์ทอง, กชพร ชื่นจันทร์

24-32

การบูรณาการการจัดการภัยพิบัติในยุค 4.0

ทศพล อัครพงษ์ไพบูลย์, เพ็ญศรี ฉิรินัง, อรุณ รักธรรม, สมพร เฟื่องจันทร์

14-23

นโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เกิดความยั่งยืน

สุชาติ อำนาจวิภาวี, ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง, เพ็ญศรี ฉิรินัง, จิระพันธ์ สกุณา

56-66

ดูเล่มทุกฉบับ