การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
  • บทความนี้ยังไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น (หรือหากมีกรุณาอธิบายในข้อความส่งถึงบรรณาธิการ)
  • บทความเตรียมในรูปแบบของไฟล์ Microsoft Word
  • มีการให้ URLs สำหรับเอกสารที่อ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต
  • บทความพิมพ์แบบใช้ระยะห่างบรรทัดปกติ (single-spaced) ขนาดฟ้อนท์ตัวอักษร 16 pt(ในภาษาไทย) และ 12 pt (ในภาษาอังกฤษ) ใช้ตัวเอนแทนการขีดเส้นใต้สำหรับสังกัดผู้นิพนธ์ (ยกเว้น ที่อยู่ URL) และ ระบุข้อมูล รูปวาด รูปภาพ และตาราง ในตำแหน่งที่เหมาะสมในบทความ ให้เป็นตามข้อกำหนดของวารสาร
  • บทความเตรียมตามข้อกำหนดของวารสารฯ ทั้งในด้านของรูปแบบและการอ้างอิง ตามคำแนะนำสำหรับผู้แต่ง (Author Guidelines)
  • กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และอีเมลที่สามารถติดต่อได้ ในข้อความถึงบรรณาธิการ หากไม่ใส่จะไม่รับพิจารณาบทความ

คำแนะนำผู้แต่ง

รายละเอียดการส่งบทความจัดพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (PDF)  คลิกเปิด

รูปแบบการอ้างอิง (PDF) คลิกเปิด

แบบฟอร์มบทความวิจัย (DOC) คลิกเปิด

แบบฟอร์มบทความวิชาการ (DOC) คลิกเปิด

แบบเสนอขอส่งบทความ (DOC) คลิกเปิด

หนังสือยินยอมรับเงื่อนไขการตีพิมพ์วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (PDF) คลิกเปิด

ใบบอกรับเป็นสมาชิกวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (DOC) คลิกเปิด

ขั้นตอนการส่งบทความตีพิมพ์วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (PDF) คลิกเปิด

 

นโยบายส่วนบุคคล

ชื่อและที่อยู่อีเมลที่ป้อนในเว็บไซต์วารสารนี้จะใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในวารสารนี้เท่านั้นและจะไม่เผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์ในกิจกรรมอื่นๆ