กองบรรณาธิการ

สำนักงานกองบรรณาธิการ: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุุรี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ที่ปรึกษา:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ดร.พรศิริ กองนวล – มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

บรรณาธิการบริหาร:

ดร.วีรชัย คำธร – มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

กองบรรณาธิการ:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม- มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกษียณอายุราชการ)

ศาสตราจารย์ ดร. พรรณี บัวเล็ก - มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ อยู่เย็น - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เกษียณอายุราชการ)

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย พุหิรัญ – มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง - มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รองศาสตราจารย์ ดร.วาริด เจริญราษฎร์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทภัค อภิรัตน์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

อาจารย์ ดร.นาถวุทธิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

อาจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ช้อยหิรัญ - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

อาจารย์เพ็ญพิสุทธิ์ ศิริ – มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะกรรมการดำเนินงาน:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล บางพระ - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพงค์ เรืองกุน - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

อาจารย์ ดร.นิภาภรณ์ คำเจริญ - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

อาจารย์ ดร.ธัญพร ศรีดอกไม้ - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

อาจารย์อมรรัตน์ ชัยกฤษฎาการ - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

อาจารย์ยุทธศักดิ์ ดีอร่าม - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

อาจารย์ปัณฑมาศ ผดุงชอบ - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

อาจารย์จิราดา เอื้อศิริวัฒนชัย – มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ฝ่ายจัดทำปกและรูปเล่ม:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยสิทธิ์ ชาญอาวุธ – มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ฝ่ายเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์:

อาจารย์ ดร.เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร – มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ฝ่ายประสานงาน:

นายบุญชัย เอื้ออรุณกิจ - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี