กองบรรณาธิการ

สำนักงานกองบรรณาธิการ:  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุุรี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ที่ปรึกษา:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ดร.พรศิริ กองนวล - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

บรรณาธิการบริหาร: ดร.วีรชัย คำธร - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

กองบรรณาธิการ:
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา วงศ์โสธร - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศาสตราจารย์เกียติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ - เกษียณอายุราชการ
ศาสตราจารย์ ดร. พรรณี บัวเล็ก - มหาวิทยาลัยเกริก
ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ อยู่เย็น - เกษียณอายุราชการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รองศาสตราจารย์ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล - มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริด เจริญราษฎร์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทภัค อภิรัตน์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร เทียมถนอม - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์นพรัตน์ ปัญญาดิลกพงศ์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
อาจารย์ ดร.นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะกรรมการดำเนินงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล บางพระ - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพงค์ เรืองกุน - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
อาจารย์ ดร.นิภาภรณ์ คำเจริญ - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
อาจารย์อมรรัตน์ ชัยกฤษฎาการ- มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
อาจารย์ณัฐกาญ ธีรบวรกุล - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
อาจารย์เพ็ญพิสุทธิ์ ศิริ - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
อาจารย์ยุทธศักดิ์ ดีอร่าม - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
อาจารย์ปัณฑมาศ ผดุงชอบ - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ฝ่ายจัดทำปกและรูปเล่ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยสิทธิ์ ชาญอาวุธ - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ฝ่ายเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แอนนา พายุพัด - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ฝ่ายประสานงาน
นายบุญชัย เอื้ออรุณกิจ - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี