เกี่ยวกับวารสาร

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย ได้ใช้เป็นสื่อกลาง ในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และผลงานวิจัย โดยมุ่งเน้นในสาขาครุศาสตร์ บริหารธุรกิจ การท่องที่ยว นิเทศศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาศาสตร์ กฎหมาย และสารสนเทศ
  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากรทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางวิชาการและงานวิจัย

ขอบเขต
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีรับพิจาณาตีพิมพ์ บทความวิจัย และบทความวิชาการ โดยมุ่งเน้นในสาขา ครุศาสตร์ บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาศาสตร์ กฎหมาย และ สารสนเทศ

ประเภทบทความ

รับตีพิมพ์บทความวิจัย (Research Article)  บทความวิชาการ (Academic Article) บทความปริทัศน์ (Review Article)

การพิจารณาคุณภาพบทความ

บทความที่ส่งมาพิจารณาลงตีพิมพ์จะต้องไม่เคยเผยแพร่ใน วารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น  ทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Double-blinded peer review) 

กำหนดเผยแพร่
2 ฉบับ ต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

สถานที่ติดต่อ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 172 ถนนอิสรภาพ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 0 2472 1254, 0 2890 1801 ต่อ 6041
โทรสาร 0 2472 1254
e-mail : journal.dru@dru.ac.th

จัดพิมพ์ที่ บริษัท โอ.เอส. พริ้นติ้งเฮ้าส์ จำกัด 113/13 ซอยวัดสุวรรณคีรี ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทร. 0-2884-6871-2