เกี่ยวกับวารสาร

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย ได้ใช้เป็นสื่อกลาง ในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และผลงานวิจัย โดยมุ่งเน้นในสาขาครุศาสตร์ บริหารธุรกิจ การท่องที่ยว นิเทศศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาศาสตร์ กฎหมาย สารสนเทศ และประวัติศาสตร์
  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากรทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางวิชาการและงานวิจัย

ขอบเขต
 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีรับพิจาณาตีพิมพ์ บทความวิจัย และบทความวิชาการ โดยมุ่งเน้นในสาขา ครุศาสตร์ บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาศาสตร์ กฎหมาย สารสนเทศ และประวัติศาสตร์ 

ประเภทบทความ

ประเภทของวารสาร ให้ระบุรายละเอียดของบทความวิจัย บทความวิชาการ

   บทความวิชาการ คือ บทความที่เขียนหรือการอธิบายข้อมูลองค์กร หรือปรากฏการณ์ทางสังคมโดยใช้ทฤษฎี เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าว นำไปสู่การสรุปเป็นองค์ความรู้

    บทความวิจัย คือ บทความที่มีการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อพิสูจน์สมมติฐานด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

การพิจารณาคุณภาพบทความ

บทความที่ส่งมาพิจารณาลงตีพิมพ์จะต้องไม่เคยเผยแพร่ใน วารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น  ทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Double-blinded peer review) 

กำหนดเผยแพร่
      2 ฉบับ ต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

การชำระเงินค่าตีพิมพ์บทความ และสมัครสมาชิกวารสาร

วารสารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจำนวน 3,000 บาท/บทความ และค่าสมัครสมาชิกวารสารจำนวน 300 บาท/ปี หลังจากบทความผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากบรรณาธิการ ก่อนส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพบทความ รวมค่าธรรมเนียมและค่าสมัครสมาชิกวารสาร 3,300 บาท

 โดยทางวารสารมีขั้นตอน ดังนี้

  1. ผู้แต่งให้ข้อมูลรายละเอียดการออกใบเสร็จกับทางวารสาร (ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลรายละเอียดการออกใบเสร็จ)
  2. วารสารจะนำเข้าข้อมูลผู้แต่ง เพื่อบันทึกในระบบการรับเงินของมหาวิทยาลัย
  3. วารสารจะส่งไฟล์ข้อมูลการชำระเงินให้กับผู้แต่งทางอีเมล เพื่อให้ผู้แต่งโอนเงินภายในเวลาที่กำหนด (ตัวอย่างเอกสารการโอนเงิน)
  4. เมื่อชำระเงินแล้ว ให้ผู้แต่งแจ้งหลักฐานการชำระเงินทางอีเมลวารสาร e-mail: journal.dru.@dru.ac.th
  5. วารสารตรวจสอบการชำระเงินและจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินตามที่อยู่ที่ให้ไว้ทางไปรษณีย์และอีเมลผู้แต่ง

 หมายเหตุ

- หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่คุณบุญชัย เอื้ออรุณกิจ  ทางอีเมล : journal.dru.@dru.ac.th

- ถ้าผู้นิพนธ์ยังไม่โอนเงินค่าธรรมเนียม ทางวารสารจะไม่ดำเนินการส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินวารสาร

- บทความที่ไม่ผ่านการประเมิน ทางวารสารจะไม่มีนโยบายการคืนเงิน

สถานที่ติดต่อ
      สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 172 ถนนอิสรภาพ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
      โทรศัพท์ 0 2472 1254, 0 2890 1801 ต่อ 60410
      โทรสาร 0 2472 1254
       e-mail : journal.dru@dru.ac.th

จัดพิมพ์ที่ บริษัท วังอักษร จำกัด 69/3 อรุณอมรินทร์ แขวง วัดอรุณ เขต บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600  โทร. 0-2472-3293-5