เกี่ยวกับวารสาร

วารสารวิชาการ โดยคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วารสารศิลป์ พีระศรี รับตีพิมพ์งานวิชาการด้านทัศนศิลป์ทุกสาขา การออกแบบ ประวัติศาสตร์ศิลปะ ทฤษฎีศิลปะ วัฒนธรรม และมนุษย์ศาสตร์  ในลักษณะบทความวิชาการ สรุปงานวิจัย บทวิจารณ์หนังสือ งานแปลบทความทางวิชาการ หรือผลงานรูปแบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา ศิลปินและผู้สนใจศิลปะทั่วไปได้แลกเปลี่ยนผลงานวิชาการในสาขาศิลปะและการสร้างสรรค์ทุกประเภท เพื่อเป็นการให้ข้อมูลและความรู้ทางศิลปะทั้งของนานาอารยประเทศและประเทศไทยในรูปบทความเชิงประวัติศาสตร์ศิลป์และบทวิจารณ์ศิลปะ และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดและความรู้ระหว่างศิลปินและผู้รักและสนใจทางศิลปะ 

Announcements

ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความ (Call for Papers)

02-01-2023

วารสารศิลป์ พีระศรี กำลังเปิดรับบทความวิชาการทางด้านทัศนศิลป์ บทความวิจัย บทความงานสร้างสรรค์ บทวิจารณ์ บทความปริทัศน์ และงานแปลทางวิชาการเพื่อรับการพิจารณา (peer-review) ตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสาร ปัจจุบันวารสารศิลป์ พีระศรี ได้รับการรับรองคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2 เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2567 เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน/ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม)

วารสารเปิดรับบทความตลอดปี และไม่มีค่าใช้จ่ายในทุกขั้นตอนของการพิจารณาบทความ รวมทั้งตีพิมพ์

ผู้สนใจ สามารถอ่านรายละเอียด ขั้นตอนการสมัคร การเตรียมต้นฉบับ และส่งบทความผ่านระบบได้ที่ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jfa/about/submissions หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2221-0820 (ติดต่อวารสารศิลป์ พีระศรี) หรือที่อีเมล์ warasansilpabhirasri@gmail.com

Read more about ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความ (Call for Papers)

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (2565): วารสารศิลป์ พีระศรี
					ดู ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (2565): วารสารศิลป์ พีระศรี

วารสารศิลป์ พีระศรี ฉบับนี้ได้เผยแพร่มาอย่างต่อเนื่องปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กองบรรณาธิการวารสารฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของวารสาร เพื่อสร้างพื้นที่ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางศิลปะร่วมสมัยอย่างต่อเนื่อง สำหรับวารสารฉบับนี้มีบทความทั้งหมด 2 บทความ ที่น่าสนใจดังนี้

 

บทความที่ 1 “จากไวท์เพ้นติ้งถึงไซเลนซ์พีซ : การแลกเปลี่ยนทางความคิดและแรงบันดาลใจระหว่างศิลปะและดนตรี” ของ อภิรักษ์ เจียรพินิจนันท์ ได้นำพาสำรวจสายธารทางความคิดภายในบทประพันธ์ 4’33” ของ จอห์น เคจ และงานจิตรกรรมของ    โรเบิร์ต เราส์เชนเบิร์ก สิ่งที่น่าสนใจคือ การวิเคราะห์ผลงานจิตรกรรมและดนตรีของศิลปินทั้งสองคนผ่านวิธีคิดปรัชญาตะวันออก ทำให้พบว่าสายสัมพันธ์ และการตอบโต้กันระหว่างงานดนตรีและจิตรกรรมอยู่เสมอ

 

บทความที่ 2 “การแปรผันของความหมายของวัสดุกับวัตถุในงานศิลปะ” ของ อารยา แผนพรหม ได้เริ่มต้นสำรวจและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยมีคำถามเริ่มต้นจาก “แก้ว” ทั้งในทางความหมายของความเป็น “วัตถุ” และ “วัสดุ” รวมทั้งฉายให้เห็นคุณสมบัติพิเศษของแก้วที่เชื่อมโยงกับแสงและปรากฏการณ์ทางการเห็น จนทำให้บรรยากาศและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น สามารถสร้างประสบการณ์ที่หลายหลายแก่ผู้ชม

 

ในวาระการดำเนินการครบรอบ 1 ทศวรรษแรกของวารสารศิลป์ พีระศรี กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณผู้เขียนบทความ และผู้ทรงคุณวุฒิ ทุกท่านที่ให้เกียรติ ทุ่มเท เสียสละเวลา และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเดินทางพร้อมกับทางวารสาร จนทำให้สามารถเผยแพร่บทความที่มีคุณภาพสู่สาธารณะได้มาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขอขอบคุณผู้อ่านที่ยังคงให้ความสนใจวิชาการศิลปะเสมอมา

 

เผยแพร่แล้ว: 30-12-2022

ฉบับเต็ม

ดูทุกฉบับ