การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องบทประยุกต์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนรู้แบบ STAD และการเรียนรู้ตามปกติ

Main Article Content

ปรีดา พระโรจน์
สมนึก ภัททิยธนี
มะลิวัลย์ ถุนาพรรณ์

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article