การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และความพึงพอใจของนักเรียนต่อการสอน ที่มีการจัดกลุ่มนักเรียนและเรียงลำดับเนื้อหาสาระต่างกัน

Main Article Content

คุณากร จำปาหอม
สมนึก ภัททิยธนี
มะลิวัลย์ ถุนาพรรณ์

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>