มูลเหตุจูงใจการเข้าศึกษาต่อสายอาชีพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Main Article Content

ปรียานุช สายธนู
มนตรี อนันตรักษ์
สุรชา อมรพันธุ์

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>