ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2

Main Article Content

ปนัดดา เที่ยงโยธา
สมนึก ภัททิยธนี
สุวิมล โพธิ์กลิ่น

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>