ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

Main Article Content

มณิภา เรืองสินชัยวานิช
บุญชม ศรีสะอาด
สุวิมล โพธิ์กลิ่น

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article