การสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามรูปแบบที่มีอัตราส่วนของจำนวนข้อสอบต่างกัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

Main Article Content

จารุวรรณ อักษร
สมนึก ภัททิยธนี
ชูศรี วงศ์รัตนะ

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article