การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติ และสามมิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Main Article Content

ญาณัจฉรา สุดแท้
นุชวนา เหลืองอังกูร
มะลิวัลย์ ถุนาพรรณ์

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article