ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อรับรู้ความเสี่ยงพฤติกรรมทางเพศของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

Main Article Content

ชื่นสุมล ไชยศิริ
สมบัติ ท้ายเรือคํา
บังอร กุมพล

Abstract

The purposes of this research was to study To develop and validate the model of the
causal factors influencing sexual behavior risk perception among students secondary school
area office of education school district 20 samples used in this study is secondary school students
year 2555. The research samples were obtained from Muti-Stage Ramdom Sampling 963 of the
instruments used in this research: 1) A measure of the Sexual Behavior Risk Perception
2) A measure of self-control 3) A measure of Self-Confident 4) A measure of Emotional Quotient
5) A measure the media influence 6) measure family relationships. Is equal reliability to .733, .702,
.780, .695, .787, .707 respectively, data analysis using path analysis(Path Analysis)model with latent
variables.
he results of the study were as follows
1) The model was congruent with the empirical data, which determined from the
results of 2
 = 111.71, df = 95,  2 /df = 1.18, p-vaule = .116, GFI = .990, AGFI = .972, CFI =
.999
2) Variable with a direct effect on the perceived Sexual Behavior Risk Perception
is Self-Control (SEC) and Family Relationships (FAR). Variables that influence both directly and
indirectly is Self-Confidence (SEF) , and the media influence (MEI). Variables in all models can
explain the variance of the variable. Sexual Behavior Risk Perception was 58.50 percent.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article