Hypothesis in the research

Main Article Content

อุษณีย์ ดวงพรม

Abstract

การวิจัย เป็นกระบวนการค้นคว้าหาความรู้ความจริงด้วยวิธีการอย่างมีระบบแบบแผน
และมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ที่เชื่อถือได้ ขั้นตอนของการวิจัยประกอบด้วย
การกําหนดปัญหา การตั้งสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผล
จะเห็นได้ว่าทุกงานวิจัยจะต้องดําเนินการตามขั้นตอนทั้งสิ้น ซึ่งในบทความนี้ผู้เขียนขอกล่าวถึง
สมมติฐานเพื่อเป็นแนวทางในการตั้งสมมติฐานในการวิจัยต่อไป
สมมติฐาน มีความจําเป็นมากในการวิจัยเพราะเป็นแหล่งเชื่อมโยงระหว่างปัญหากับ
ข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่จะตอบปัญหา และเป็นแนวทางในการสํารวจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับปัญหา
ที่กําลังทําการสืบค้น ซึ่งความสําคัญของสมมติฐานคือชี้ให้เห็นปัญหาชัดเจน ของข้อสนเทศที่คาดว่า
จะเกี่ยวข้องในเชิงความสัมพันธ์ การนิรนัยผลที่ตามมา และการนิยามคําที่ใช้นั้นจะช่วยทําให้เห็น
ประเด็นของปัญหาที่ชัดเจนขึ้น ช่วยกําหนดความเกี่ยวข้องระหว่างข้อเท็จจริงคือช่วยในการกําหนด
และรวบรวมสิ่งที่ต้องการเพื่อแก้ปัญหาวิจัย โดยเป็นตัวกําหนดการออกแบบการวิจัยว่าควรมีรูปแบบ
อย่างไร โดยบอกแนวทางถึงกลุ่มตัวอย่าง หรือเครื่องมือที่จําเป็นต้องใช้ วิธีการที่เหมาะสม ตลอดจน
จะรวบรวมข้อเท็จจริงในสถานการณ์ที่เหมาะสมกับปัญหา ช่วยอธิบาปรากฏการณ์ การค้นคว้าทาง
วิทยาศาสตร์ โดยอธิบายให้เห็นความสัมพันธ์ที่น่าจะเป็นเหตุและผลอย่างเหมาะสม สมมติฐานที่สร้าง
ขึ้นจากข้อเท็จจริงจะช่วยให้ผู้วิจัยมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสํารวจและอธิบายสิ่งที่แฝงอยู่
เบื้องหลังได้และช่วยกําหนดขอบเขตของข้อยุติ ที่ได้รับการยืนยันหรือไม่ได้รับการยืนยัน สมมติฐาน
จึงเป็นตัวกําหนดขอบเขตในการตรวจสอบข้อค้นพบ ที่เป็นการทํานายล่วงหน้า ว่าข้อเท็จจริงมีโอกาส
ที่จะได้รับการยืนยันหรือไม่ได้รับการยืนยันอย่างไร

Article Details

Section
Research Article