JED: Journal of Environmental Design

Announcements

การปรับหลักเกณฑ์การส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

23-07-2021

เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/149/T_0019.PDF ทางวารสาร JED จึงมีการปรับหลักเกณฑ์การประเมินบทความ โดยบทความที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์จะต้องผ่านการประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) ภายนอกในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ในลักษณะ Double Blind โดยไม่เป็นผู้ทรงที่มีสังกัดเดียวกันกับผู้เขียน และจะเริ่มใช้กับบทความที่จะพิจารณาตีพิมพ์ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 (ปีที่ 8 ฉบับที่ 2) เป็นต้นไป

Read more about การปรับหลักเกณฑ์การส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

Current Issue

Vol. 10 No. 2 (2023): VOL.10 NO.2 Journal of Environmental Design
View All Issues