หลักอริยสัจสี่กับการนำไปใช้ในแก้ปัญหาชีวิต

ผู้แต่ง

  • สัญชัย ทิพย์โอสถ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
  • สมิตไธร อภิวัฒนอมรกุล มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
  • มนตรี วิชัยวงษ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

คำสำคัญ:

หลักอริยสัจสี่, การนำไปใช้, แก้ปัญหาชีวิต

บทคัดย่อ

 

หลักอริยสัจสี่กับการนำไปใช้ในแก้ปัญหาชีวิต มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ทุกข์ คือ ความไม่สบายกายและใจ สมุทัย เหตุเกิดของทุกข์มาจากความอยาก นิโรธ ความดับทุกข์ มรรค ทางที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์นั่นคือมรรค 8 การดำรงชีวิตอย่างมีสติความมีสตินำไปสู่สมาธิและปัญญา ซึ่งจะนำพาให้พ้นจากความทุกข์และความโศกเศร้าทั้งมวลอันจะนำไปสู่สันติสุข การมองโลกในแง่ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาทำให้เราคิดเป็นเมื่อคิดเป็นเราก็เป็นสุข ไม่มีที่ทำให้เศร้าเพราะมันเป็นเช่นนั้นเอง ไม่มีอะไรให้ล้มละลายและขาดทุนในอารมณ์ เพราะทุกอย่างมีเหตุปัจจัยของมัน โดยหลักของสมมติสัจจะ ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัย และไปสู่ปรมัตถสัจจะ ทุกอย่างไม่ว่าจะได้ จะเสีย จะดี จะมี จะเป็น ก็เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ไม่มีอะไรคงที่ถาวรตลอดกาลตลอดสมัย มองอย่างนี้จะทำให้เข้าใจถึงสรรพสิ่งในการดำรงชีวิต ไม่ตกเป็นทาสของความได้ ความมี ความเสีย ความเป็น เพราะเป็นตถตา

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-31