พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง

ผู้แต่ง

  • พระมหานรินทร์ เอมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
  • ณรงค์ศักดิ์ บัวอ่อน วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • สมศักดิ์ บัวอ่อน วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ฐิติยาพร ไชยวิมลสิริ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

คำสำคัญ:

พระพุทธศาสนา, การเมือง, การปกครอง

บทคัดย่อ

ในการศึกษาพระพุทธศาสนามาทำให้ทราบว่าฐานะเดิมของพระพุทธเจ้านั้นเริ่มต้นด้วยการถือกำเนิดในราชกุลซึ่งมีหน้าที่ในการปกครองโดยตรง ฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้ห่างไกลจากสถาบัน การปกครอง จะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้ามีความเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองในหลายกรณี บทบาทหน้าที่ในการเผยแผ่พระธรรมวินัยนี้เป็นบทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์ที่สำคัญ อนึ่งในการเผยแผ่นั้นพระสงฆ์ก็ดำรงตนในบทบาทหน้าที่ดังที่พระพุทธองค์เคยดำรงมาแล้ว เพราะการเผยแผ่ธรรมนั้นเป็น การให้ปัญญาแก่พุทธบริษัทจำต้องตั้งตนอยู่บนพื้นฐานความเป็นธรรม

ดังนั้นบทบาทหน้าที่ทางการเมืองของพระสงฆ์ที่สำคัญ ก็คือการแนะนำสั่งสอนธรรมเกี่ยวกับการเมืองโดยเฉพาะการแสดงหลักการปกครองที่ดีงาม ชอบธรรม และเป็นธรรม สอนให้นักการเมืองหรือผู้ปกครองเป็นนักการเมืองหรือผู้ปกครองที่ดีมีคุณธรรม ทั้งนี้เพราะพระสงฆ์เป็นผู้มีความสำคัญต่อวิถีการดำรงชีวิตของชาวบ้านเป็นผู้นำทางศาสนามีอิทธิพลต่อการกระตุ้นหรือแนะนำให้เกิดกิจกรรมในสังคมต่าง ๆ อย่างมากมายโดยมุ่งเน้นการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาเผยแพร่และพัฒนาเพื่อให้ประชาชนเกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

พระมหานรินทร์ เอมพันธ์, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

รัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-31