การสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนต่อการจัดเก็บภาษีเพื่อประโยชน์ ในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้แต่ง

  • สุเนตร ธนศิลปพิชิต วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
  • วินัย ภูมิสุข วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ไพทูรย์ มาเมือง วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ฐิติยาพร ไชยวิมลสิริ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

คำสำคัญ:

ความพึงพอใจ, การจัดเก็บภาษี, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้ เป็นการอธิบายถึง ความสำคัญของการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการนำรายได้จากการจัดเก็บภาษีมาจัดทำงบประมาณในการจัดบริการสาธารณะในท้องถิ่น รวมทั้งการสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนในการให้บริการจัดเก็บภาษี ซึ่งการจัดเก็บภาษีในท้องถิ่นนับว่าเป็นสิ่งสำคัญลำดับแรกในการบริหารงานท้องถิ่น เนื่องจากการจัดทำงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ส่วนหนึ่งมาจากรายได้ที่ท้องถิ่นได้มีการจัดเก็บเองตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในหน้าที่และความสำคัญของการชำระภาษีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จึงเป็นสิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ดังนั้น การสร้างความพึงใจแก่ประชาชนต่อการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้

ประชาชนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีได้ให้ความร่วมมือและเห็นความสำคัญของการจัดเก็บภาษีนั้นจึงเป็นสิ่งจูงใจที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนผู้เสียภาษีได้ชำระภาษีได้ตามกำหนดเวลา ซึ่งการให้บริการในการจัดเก็บภาษีเพื่อให้ประชาชนเกิดความประทับใจและให้ความร่วมมือต่อการดำเนินงานนั้น เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจึงควรคำนึงถึงการให้บริการ อันประกอบด้วย การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน การให้บริการอย่างรวดเร็วทันต่อเวลา การให้บริการอย่างเพียงพอ  การให้บริการอย่างต่อเนื่อง และการให้บริการอย่างก้าวหน้า เพื่อให้ประชาชนผู้เสียภาษีเกิดความพึงพอใจต่อการบริการอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงานท้องถิ่นต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-08-17