แนวคิดการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสันติภาพ

ผู้แต่ง

  • ปรธภร ปุระกัน วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

คำสำคัญ:

ภาวะผู้นำ, สันติภาพ, เชิงพุทธบูรณาการ

บทคัดย่อ

แนวคิดการพัฒนาภาวะผู้นำเป็นกระบวนการที่นํามาปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มีการวางแผนและกําหนดเป้าหมายไว้การพัฒนาเป็นการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นำที่ส่งเสริมเกื้อหนุนกันมีองค์ประกอบ ๓ ประการ คือ ผู้นำ ผู้ตาม และเป้าหมาย ผู้นำที่ได้รับการยกย่องคือบุคคลที่มีสติปัญญา ไม่เบียดเบียนตนเองและชอบช่วยเหลือผู้อื่น ตามหลักพุทธศาสนากล่าวว่าสันติภาพจะเกิดขึ้นได้อยู่ที่การพัฒนาตนเอง มองตน และรู้จักกาล ตามหลักเชิงพุทธบูรณาการ เพื่อให้เกิดสันติภาพที่พึงประสงค์ ต้องเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในการสร้างแรงจูงใจ และปลูกจิตสำนึกเชิงจริยธรรม และมุ่งพัฒนาตนเองให้หลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวง

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-05-01