สัปปุริสธรรม 7 : การบริหารสถานศึกษาสู่ความสำเร็จ

ผู้แต่ง

  • เกตุชญา วงษ์เพิก นักวิจัยอิสระ

คำสำคัญ:

สัปปุริสธรรม 7 , การบริหารสถานศึกษา, ความสำเร็จ

บทคัดย่อ

สัปปุริสธรรม 7 : การบริหารสถานศึกษาสู่ความสำเร็จ เป็นบทความวิชาการที่สะท้อนหลักการบริหารและการจัดการศึกษาโดยบูรณการหลักธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาซึ่งคือคุณภาพผู้เรียน หัวใจสำคัญในยุคปฎิรูปการศึกษา ที่ผู้บริหารซึ่งเป็นผู้นำขององค์กร จำเป็นต้องมี ได้แก่ การบริหารและการจัดการศึกษาด้วยความรู้ความสามารถการมีบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ การเป็นผู้นำทางวิชาการ และความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม โดยยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสู่การบูรณาการเข้ากับกระบวนการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควร ยึดพุทธธรรมในการครองคน ครองตนและครองงานประยุกต์ใช้กับทักษะภาวะผู้นำและการติดต่อสื่อสาร โดยผู้บริหารโรงเรียนที่ดีจะต้องประพฤติปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต อันจะนำมาซึ่งการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุขขององค์กร ดังนั้น คุณสมบัติของผู้บริหารที่ดีจะต้องประกอบด้วยหลักธรรมที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง คือหลักสัปปุริสธรรม 7 อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สำเร็จต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-05-01