บทความวิชาการ ความก้าวหน้าของรัฐศาสตร์ไทยกับการเปลี่ยนแปลงของแต่ละยุค

ความก้าวหน้าของกับการเปลี่ยนแปลงของรัฐศาสตร์ไทยแต่ละยุค

ผู้แต่ง

  • พระมหานรินทร์ เอมพันธ์ -

คำสำคัญ:

ความก้าวหน้าของรัฐศาสตร์, การเมือง, รัฐศาสตร์

บทคัดย่อ

การศึกษาความก้าวหน้าของรัฐศาสตร์ในประเทศไทยมีการแบ่งเป็น 5 ช่วงเวลา คือ1) ก่อน พ.ศ.2475 ยุคเริ่มต้นการศึกษาทางรัฐศาสตร์ 2) พ.ศ.2475-2490 ยุคการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
3) พ.ศ.2490-2519 ยุคเผด็จการอำนาจนิยม 4) พ.ศ.2520-2540 ยุคกึ่งประชาธิปไตย (ครึ่งใบ)และการปฏิรูปการเมืองแนวทางรัฐธรรมนูญ นิยม และ 5) พ.ศ.2541-2560 ยุคการเปลี่ยนแปลงตามแนวปฏิรูปประเทศ (แรงขับเคลื่อนตามกระแสสังคม) การศึกษาในแต่ละยุคนั้นส่งผลกระทบต่อเนื่องให้วิชาการทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในสังคมไทยขาดความก้าวหน้าทั้งในแง่การจัดระเบียบสถาบันวิชาการ มาตรฐานและบรรทัดฐานทางวิชาการ ความกระตือรือร้นของนักวิชาการและชุมชนวิชาการ ตลอดจนกิจกรรมหลักทางวิชาการซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การเรียนการสอน การิวิจัย และการบริการสังคมซึ่งเชื่อมโยงไปถึงการประยุกต์ใช้ให้เกิดผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมต่อสาธารณะหรือสังคมโดยส่วนรวม

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-08-17