บทวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสู่การพัฒนาชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต

ผู้แต่ง

  • พระครูวินัยธรศุภวัฒน์, พระกฤษฎ์,สุรวุฒิ,สุนทร,ไพรัตน์,เดโช, เพชรถาวร,ธรรมโชติ,ศรีสุวรรณชนะ,เกื้อวงษ์,ฉิมหาด,แขน้ำแก้ว

คำสำคัญ:

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,, การพัฒนาชุมชน,, คุณภาพชีวิต,

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง ศึกษานโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสู่การพัฒนาชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต พบว่า การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้มีความยั่งยืนด้วยหลักการพัฒนาชุมชนตั้งแต่ฉบับที่ 1 จนถึงฉบับปัจจุบัน สามารถเชื่อมประสานสู่การพัฒนาและเป้าหมายสำคัญของชุมชนและสังคม คือ “คนเก่ง คนดี และคนมีความสุข” ต่อยอดความคิดเพื่อร่วมคิดสร้างสรรค์ทุกกิจกรรม และดำเนินการโดยประชาชน ภายใต้การมีส่วนร่วม
ในโครงการต่าง ๆ ที่ร่วมประสานงานเพื่อเป้าหมายสูงสุด คือ “ความเป็นอยู่ที่ดี” ผสมผสานขยายฐานสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านร่างกาย อารมณ์ที่ สังคมและสติปัญญาอย่างครบถ้วนทุกด้าน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-04-30