บทวิจารณ์หนังสือเรื่อง คุณวิทยา : คุณค่าคืออะไร?

ผู้แต่ง

  • พระจาตุรงค์ อาจารสุโภ

บทคัดย่อ

หนังสือเรื่อง คุณวิทยา : คุณค่าคืออะไร ? วาทกรรมว่าด้วยความจริง ความดีและความงาม เขียนโดย จินดา  จันทร์แก้ว ผู้เขียนได้มีการค้นคว้าจากข้อมูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิจากเอกสาร ตำราวิชาการ พิมพ์ที่โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีจำนวนหน้า 20 หน้า

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-31