พุทธวิธีการปราบโจรตามแนวพระพุทธศาสนา

ผู้แต่ง

  • พระมหานรินทร์ สุรปญฺโญ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
  • ฤทธิชัย เทียนธวัชกุล

คำสำคัญ:

พุทธวิธี, การปราบโจร, ตามแนวพระพุทธศาสนา.

บทคัดย่อ

กูฏทันตสูตรเป็นพระสูตรที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบ้านเมือง พัฒนาคน และการพัฒนาระบบเศรษฐกิจอีกทั้งเป็นพระสูตรหนึ่งที่ทำให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความคิด วิธีการจัดการกับปัญหาในสังคม คือ การหากระบบเศรษฐกิจในสังคมให้เป็นไปด้วยดี ผลที่ได้จากระบบเศรษฐกิจจะช่วยพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้เจริญขึ้น การนำแนวทางที่ได้ศึกษาจากกูฏทันตสูตรนี้ไปประยุกต์ใช้ย่อมเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดีขึ้นได้ ในทางกลับกันปัญหาที่เกิดจากพื้นฐานทางเศรษฐกิจ คือ การที่บุคคลไม่มีรายได้มาเลี้ยงชีพอาจเป็นเหตุให้ก่อปัญหาสังคมและอาชญากรรมต่าง ๆ ตามมาได้ ดังนั้นการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตจะช่วยลดปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ เมื่อมนุษย์ได้รับการพัฒนาทั้งพฤติกรรมและจิตใจให้ดีขึ้นแล้วก็จะสามารถนำพาชีวิตไปสู่เป้าหมายอันดีงามได้ในที่สุด ในที่นี้ผู้เขียนมุ่งเน้นเขียนถึงพุทธวิธีการปราบโจรตามแนวพระพุทธศาสนาในกูฏทันตสูตรเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนอันเป็นผลมาจากความตกต่ำทางเศรษฐกิจของประเทศ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดีขึ้นได้

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-09-15