การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ผู้แต่ง

  • สุเนตร ธนศิลปพิชิต วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ไพฑูรย์ มาเมือง
  • ณัศฐมลกานต์ ไชยวิมลสิริ
  • วัชรมน จันรอง
  • คงฤทธิ์ แข็งแรง

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้ เป็นการอธิบายถึง การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อันเนื่องมาจากแนวนโยบายการกระจายอำนาจและหลักการปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถบริหารจัดการท้องถิ่นด้วยตนเอง การกำหนดนโยบายการพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อให้มีการจัดบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้องค์กรมีศักยภาพสามารถจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงควรได้รับการส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านการสร้างพลวัตรแห่งการเรียนรู้  มีการเรียนรู้ใน 3 ระดับ คือ การเรียนรู้ในระดับบุคคล กลุ่มและองค์การ 2. ด้านการปฏิรูปองค์การสู่ความเป็นเลิศในการเรียนรู้ 3. ด้านการเอื้ออำนาจและสร้างความสามารถให้กับบุคคล  4. ด้านการจัดการความรู้ในองค์กรแห่งการเรียนรู้  5. ด้านการใช้เทคโนโลยีสำหรับสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-31