แนวทางการสร้างธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้แต่ง

  • ณัศฐมลกานต์ ไชยวิมลสิริ คณะสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
  • ไพฑูรย์ มาเมือง คณะสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
  • สุเนตร ธนศิลปะพิชิต นักวิชาการอิสระ

คำสำคัญ:

หลักธรรมาภิบาล, แนวทางสร้างธรรมาภิบาล, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้ เป็นการอธิบายถึง หลักธรรมาภิบาลตามหลักบริหารจัดการที่ดีนั้น มีความสำคัญต่อการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพและเมืองพัทยา เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานราชการที่เป็นนิติบุคคล เป็นหน่วยงานราชการที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีอิสระในการกำหนดนโยบายการบริหาร มีความเป็นอิสระในการบริหารงานคลัง ภายใต้กฎหมายจัดตั้งและกรอบกฎหมายที่กำหนด ดังนั้น การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจึงมีความสำคัญและเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องยึดเป็นแนวทางบริหารเพื่อให้การบริหารงานท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการท้องถิ่น โดยหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วมและหลักความคุ้มค่า

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-04-29