แนวทางการให้คำปรึกษาครอบครัวในสถานการณ์โควิด-19

ผู้แต่ง

  • วรเศรษฐ์ บัวดอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำสำคัญ:

การให้คำปรึกษาครอบครัว, สถานการณ์โควิด-19, พุทธจิตวิทยา

บทคัดย่อ

สถานการณ์โควิด-19 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบกระทันหัน ส่งผลกระทบในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้ชีวิต ครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา โดยเฉพาะผลกระทบต่อสภาพจิตใจ ถ้าหากไม่มีวิธีรับมืออย่างถูกต้อง ในระยะยาวอาจสร้างบาดแผลทางจิตใจ ส่งผลให้เกิดเป็นโรคทางจิตเวชต่าง ๆ ตามมาได้ การรับมือกับสภาพจิตใจ ให้สามารถก้าวผ่านวิกฤต เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น สิ่งแรกที่ควรทำ คือการตั้งสติ ทำความเข้าใจว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้นั้น เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ ควรกลับมาอยู่กับปัจจุบัน รู้ทัน และเปิดรับการมีอยู่ของอารมณ์ ความรู้สึก เพราะเป็นธรรมดาของมนุษย์ที่หากต้องตกอยู่ในสถานการณ์ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ มักจะมีความคิดที่เป็นกังวลเกิดขึ้นมาเสมอ ดังนั้นการมีสติ เข้าใจตัวเอง กล้าเผชิญหน้า กับปัญหาที่เข้ามา และดูว่ามีอะไร ที่เราสามารถทำได้บ้าง คือวิธีรับมือที่ดีที่สุด แต่การรับมือกับความเครียดที่เกิดขึ้น ของแต่ละคนนั้นมีประสิทธิภาพไม่เท่ากัน คนทั่วไปอาจจะใช้เวลาในการปรับตัวไม่นาน แต่คนที่มีปัญหารุมเร้า ได้รับผลกระทบเยอะจนจัดการกับความเครียดได้ไม่ดีพอ บทความนี้ต้องการนำเสนอแนวทางการให้คำปรึกษาครอบครัวที่จะช่วยแก้ไขปัญหาโดยใช้แนวทางพุทธจิตวิทยา เริ่มต้นที่ตนเองและครอบครัว คือการอยู่กับปัจจุบัน เข้าใจความจริงตามธรรมชาติ ใช้การไตร่ตรองอย่างมีสติ ดำเนินชีวิตได้อย่างสุขุมรอบคอบ ปรับรูปแบบการดำเนินชีวิต จะสามารถทำให้ตัดสินใจแก้ไขปัญหาหรือมีกระบวนการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-04-29