การบริการวิชาการแก่ชุมชนโดยใช้โครงการค่ายวรรณกรรมจากนิทานเปิดบ้าน สู่สากลของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ผู้แต่ง

  • พัทธนันท์ พาป้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
  • ปพิชญา พรหมกันธา

บทคัดย่อ

การบริการวิชาการแก่ชุมชนโดยใช้โครงการค่ายวรรณกรรมจากนิทานเปิดบ้านสู่สากลของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการการบริการวิชาการแก่ชุมชนโดยใช้โครงการค่ายวรรณกรรมจากนิทานเปิดบ้านสู่สากลของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และ 2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการการบริการวิชาการแก่ชุมชนโดยใช้โครงการค่ายวรรณกรรมจากนิทานเปิดบ้านสู่สากลของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า

  1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมการจัดโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ สู่สังคม สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
    อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ในทุกด้าน ซึ่งสูงกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้
  2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับพึงพอใจมาก สูงกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-01-29