ความภูมิใจในการทำงาน

ผู้แต่ง

  • สมศักดิ์ สงวนดี นักวิชาการอิสระ 382 ม.9 ต.นาเสียว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
  • พนมนคร มีราคา

บทคัดย่อ

ความภูมิใจในทำงานเป็นความรู้สึกส่วนรวมของบุคคลในทางบวกและได้รับผลตอบแทนคือ ผลที่เป็นความภูมิใจในงาน ที่ทำให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นที่จะทำงาน มีขวัญและกำลังใจ จะทำให้ผลงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และส่งผลต่อความสำเร็จตามเป้าหมายอีกด้วย การที่บุคลากรจะเกิดความภูมิใจในการทำงานมากหรือน้อยนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับสิ่งจูงใจที่มีอยู่ในหน่วยงาน ถ้าหน่วยงานมีปัจจัยที่เป็นเครื่องจูงใจมาก ถ้าโดยหลักการแล้วบุคคลในหน่วยงานนั้นก็ย่อมเกิดความภูมิใจในงานมากขึ้นเช่นกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-01-29