พระราชบัญญัติคณะสงฆ์

ผู้แต่ง

  • นิติพันธ์ อินทโชติ บว.มมร

คำสำคัญ:

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์, กฎหมาย, ระเบียบ

บทคัดย่อ

ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นส่วนมากพระพุทธศาสนาผ่านสังคมไทยมายาวนานพบว่าพระสงฆ์กับชาวบ้านมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาจะเห็นว่าตั้งแต่อดีตผ่านมาจนถึงปัจจุบันพระสงฆ์เป็นที่ประชาชน ต่างให้ความเคารพนับถือศรัทธา ในตัวพระสงฆ์มาตลอดเป็นระยะเวลาอันยาวนานเป็นพันปี บทบาทและความสำคัญของพระสงฆ์ในฐานะเป็นสืบทอดพระพุทธศาสนา  มีความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับข้าราชการ และประชาชนทั่วไปตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมา พระสงฆ์เป็นผู้ที่พุทธศาสนิกชนยอมรับความประพฤติว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของคนในสังคม เนื่องจากพระสงฆ์เป็นบุคคลที่มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัยและนำพระธรรมวินัยมาปฏิบัติเพื่อการบรรลุธรรมและเพื่อสั่งสอนให้บุคคลเป็นสมาชิกที่ดีในสังคมพระสงฆ์จึงได้รับการคาดหวังจากสังคมว่าควรจะประพฤติตนสอดคล้องกับพระธรรมวินัย  พระสงฆ์ทำหน้าที่สำคัญในฐานะเป็นที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์ และบางครั้งสามารถนำเสนอทางเลือกของการตัดสินใจของพระมหากษัตริย์ พระสงฆ์ได้เข้ามาช่วยเป็นการเชื่อมทั้งผู้ปกครอง และประชาชนให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขบนพื้นฐานนำหลักการทางพระพุทธศาสนามาเสมอ

แต่ก็ยังมีพระสงฆ์บางส่วนที่ประพฤติปฏิบัตินอกพระธรรมวินัยที่ยังความเสียหายต่อพระพุทธศาสนาและยังมีการกระทำความผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองทำให้เกิดความเสียหายจึงมีการกำหนดโทษทางบ้านเมือง เพิ่มจากโทษทางพระธรรมวินัยอีกส่วนหนึ่ง คือพระราชบัญญัติคณะสงฆ์

 

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-31