การพัฒนาชีวิตของผู้ประสบความสูญเสียตามหลักพุทธจิตวิทยา

ผู้แต่ง

  • ทิพย์ธิดา ณ นคร นักวิชาการอิสระ

คำสำคัญ:

การพัฒนา, หลักพุทธ, จิตวิทยา

บทคัดย่อ

ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในชีวิต ถือเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นกับทุกชีวิตเป็นเรื่องธรรมดา แต่การทำใจยอมรับในความสูญเสียนั้นอาจทำใจยอมรับได้แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความมีภูมิคุ้มกันของแต่ละบุคคล การมีสติ ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลง และสามารถลุกขึ้นมาเพื่อดำเนินชีวิตได้ต่อไป การนำหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการเยียวยาและการให้กำลังใจ ศาสตร์สาขานี้ที่มีชื่อเรียกว่า จิตวิทยาแนวพุทธ เป็นแนวคิดที่วางรากฐานอยู่บนแก่นคำสอนของพุทธธรรม อันได้แก่ สติปัฏฐาน ๔ และไตรลักษณ์ หลักธรรมเหล่านี้ล้วนมุ่งหมายที่จะสอนให้บุคคลเข้าใจถึงความเป็นจริงตามธรรมชาติของสรรพสิ่ง

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2012-12-31