พัฒนาการของพระพุทธศาสนาอนัมนิกายแบบเวียดนามในประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • พระนภิน บุตธิสาโร (ดวงร้อย) Department of Political, Faculty of Social Science, Mahachulalongkornrajavidyalaya University Ayutthaya 79 M.1, Phahon Yothin Road, Kilometer 55 Lam Sai, Wang Noi, Phra Nakhon Si Ayutthaya, 13170, Thailand.

คำสำคัญ:

อนัมนิกาย, พระพุทธศาสนา, เวียดนาม

บทคัดย่อ

 

บทความทางวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอนัมนิกายพระพุทธศาสนาแบบเวียดนามในประเทศไทย:  ประวัติศาสตร์และพัฒนาการ ใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร งานวิจัย ใช้การศึกษาด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ และการสังเกตในพื้นที่จริง ผลการศึกษาพบว่า อนัมนิกายเป็นนิกายทางพระพุทธศาสนาที่มีอยู่ในประเทศไทย โดยมีประวัติและพัฒนาการมาจากประเทศเวียดนามกว่า 200 ปี ที่ยังคงรักษาแบบอย่างอัตลักษณ์ทางด้านพระพุทธศาสนา วิถีและแนวทางในแบบตัวเองไว้ แต่ในเวลาเดียวกันก็ผสมกลืนกลายเป็นส่วนหนึ่งกับสังคมไทย อาทิ การแต่งกาย การสวด ฉัน และวัตรปฏิบัติในบางประการ ที่เอื้อประสานสอดคล้องกับการคงอยู่ในประเทศไทย อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์สนับสนุนของสถาบันกษัตริย์และรัฐบาล มีโครงสร้างการปกครองตามแบบพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ไทย และมีจำนวนวัดและพระภิกษุเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงมีการพัฒนาเจริญเติบโตเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยจนกระทั่งปัจจุบัน

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2012-12-31